Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-08-2013

O sektorzePlatforma PPP prowadzi działania zmierzające do wsparcia projektów w sektorze budynków kubaturowych obejmującym obiekty wykorzystywane na siedzibę administracji publicznej lub instytucji kultury. Cechą charakterystyczną wyróżniającą projekty z tego sektora jest fakt przeznaczenia obiektu na cele użyteczności publicznej, często wrażliwej sfery takiej jak sądownictwo. Projekty te pozbawione są zatem zwykle rozbudowanych elementów komercyjnych, a jeśli elementy te występują to jedynie w wąskim zakresie. Wynagrodzenie partnera prywatnego opiera się zazwyczaj o opłatę a dostępność ze strony partnera publicznego. Sektor ten obejmować może zarówno inwestycje szczebla centralnego jak i te prowadzone przez władzę samorządową. Polskie projekty PPP z sektora budynków kubaturowych użyteczności publicznej znajdują się w większości w fazie koncepcyjnej, w większości przypadków ich założenia poddawane są analizom pod kątem celowości realizacji a także możliwych do wykorzystania w projektach modeli PPP.

Wsparciem Platformy PPP objęty został projekt PPP budowy nowej siedziby dla Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Nowatorski projekt jest pierwszą tego typu inwestycją planowaną w obszarze wymiaru sprawiedliwości i pierwszym projektem PPP w Polsce planowanym do realizacji na szczeblu rządowym. Przedsięwzięcie zakłada współpracę z partnerem prywatnym w zakresie zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania i zarządzania obiektem. Obecna siedziba sądu, znajdująca się przy ul. Pijarskiej 3, została zaprojektowana przez wiedeńskiego architekta i powstała w latach 1898-1901 w miejscu dawnego Klasztoru Ojców Pijarów. Nowy gmach przyniesie ze sobą niewątpliwie usprawnienie funkcjonowania sądu i obsługi interesantów, co stanowić będzie znaczne ułatwienie dla mieszkańców regionu.

Za realizację projektu odpowiada Sąd Okręgowy w Nowym Sączu. Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Dyrekcją Sądu Okręgowego wskazało na potrzebę uzyskania wsparcia w ramach Platformy PPP, z uwagi na konieczność nabycia wiedzy z zakresu projektów ppp. Z uwagi na pionierski charakter przygotowywanego Projektu w MRR podjęto decyzję o udostępnieniu własnego potencjału, w osobach przedstawicieli MRR oraz wsparciu realizacji projektu na wszystkich etapach wdrażania. Dyrekcja Sądu uzyskała wsparcie merytoryczne w formie udziału przedstawicieli MRR w pracach Zespołu Sterującego dla Projektu oraz pełnienie przez przedstawiciela MRR funkcji biegłego komisji przetargowej przy wyborze doradcy. Ustalenie trwałej współpracy między przedstawicielami Sądu i pracownikami MRR pozwoliło na bieżącą wymianę informacji oraz szybkie odpowiadanie na pytania i wątpliwości strony publicznej planującej przedsięwzięcie ppp.

Wsparcie merytoryczne jest obecnie kontynuowane i obejmować będzie również etap wyboru partnera prywatnego.

MRR dąży do upowszechniania dokumentów/informacji związanych z realizacją projektu w celu zapewnienia dostępu do nich innym podmiotom publicznym zainteresowanym formułą ppp. Dokumentacja wytworzona w ramach projektu w wielu aspektach może być w przyszłości wykorzystana przez inne podmioty publiczne zainteresowane projektami o podobnej skali i charakterze.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska