Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

03-02-2016
Szpital w Sosnowcu z lotu ptaka

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu jest w trakcie procedury wyboru partnera prywatnego

22 stycznia 2016 r.  zakończono procedurę oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego. O udzielenie zamówienia na poprawę właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu ubiega się trzech wykonawców.

więcej
11-01-2016

Planowane ogłoszenie na wybór partnera prywatnego

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, działający w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, prowadzi ostatni etap prac przed ponownym ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. "Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie". Projekt ten został nagrodzony w 3 edycji konkursu 3P Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej
23-12-2015
23122015_publikacja_proj_hybrydowe

Nowa publikacja o projektach hybrydowych 2014-2020

W celu propagowania wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie łączenia formuły ppp z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej prezentujemy Państwu publikację pn. Partnerstwo publiczno-prywatne w ramach funduszy UE 2014-2020.

więcej
21-12-2015
droga

Zakończono I rundę dialogu konkurencyjnego

Od 30 listopada do 4 grudnia 2015 r. w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu odbyła się I runda dialogu konkurencyjnego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na przebudowę i utrzymanie dróg wojewódzkich w województwie dolnośląskim.

więcej
17-12-2015

Raport z podpisania umowy ppp i zamknięcia finansowego w pierwszym rządowym projekcie ppp

W ramach Platformy PPP przygotowana została czwarta publikacja na temat budowy Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Raport poświęcony został  w głównej mierze kluczowym działaniom zrealizowanym na etapie  finalizacji umowy ppp i uzgodnień finansowych. Dla uzyskania całościowego spojrzenia na procesy, które miały miejsce w całym dotychczasowym cyklu życia projektu, cześć zagadnień, jak np. rekomendacje dla przyszłych zamawiających, zmiany w strukturze organizacyjnej czy kalendarium zdarzeń, przedstawiono od początku wdrażania projektu. 

więcej
16-12-2015
Logotyp Platformy PPP

Ministerstwo Rozwoju prowadzi nabór projektów ppp dla podmiotów publicznych w celu udzielenia wsparcia

Celem naboru jest wybór grupy projektów, które będą charakteryzowały się największym prawdopodobieństwem realizacji w formule ppp. W wyniku oceny wybrane zostaną Projekty, które będą mogły być objęte wsparciem Ministerstwa w procesie przygotowania do realizacji w modelu ppp.

więcej
16-12-2015
Uczestnicy konferencji ppp

5 lat Platformy PPP

Z okazji 5-lecia funkcjonowania porozumienia w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego Ministerstwo Rozwoju 16 grudnia 2015 r. zorganizowało konferencję poświęconą prezentacji realizowanych przez członków Platformy PPP projektów.

więcej
11-12-2015
herb Świdnicy

Informacja na temat doświadczeń Gminy Świdnica przy przygotowaniu i realizacji projektu PPP w zakresie termomodernizacji obiektów publicznych

Mając na uwadze zadania i cele Platformy PPP związane z rozpowszechnianiem praktyk i doświadczeń dotyczących przygotowania i realizacji projektów partnerstwa publiczno- prywatnego, prezentujemy Państwu publikację na temat projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Świdnica w modelu ppp”.

więcej
04-12-2015
Logotyp Platformy PPP składający się z napisu i trzech kolorowych literek P

Wymiana doświadczeń z ponad 10 projektów ppp tematem konferencji w Ministerstwie

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów publicznych na konferencję „Nasze doświadczenia. Projekty ppp realizowane przez Członków Platformy PPP” poświęconą praktycznym aspektom przygotowania, zamknięcia finansowego i zarządzania projektem ppp.

więcej
27-11-2015
Szpital w Sosnowcu

Trzy wnioski w postępowaniu na wybór partnera prywatnego dla Szpitala w Sosnowcu

27 listopada 2015 r. upłynął termin na składanie wniosków do udziału w dialogu konkurencyjnym w sprawie wyboru partnera prywatnego dla pilotażowego projektu ppp w sektorze efektywności energetycznej "Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu". Projekt jest wspierany przez Ministerstwo Rozwoju w ramach prac Platformy PPP w sektorze efektywności energetycznej.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

NSS Unia Europejska