Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

10-06-2016
Wizualizacja dworca w Sopocie

Projekt ppp współfinansowany z funduszy zwrotnych

Prezentujemy Państwu raport podsumowujący realizację pierwszego w Europie projektu hybrydowego współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach środków zwrotnych JESSICA pt. „Zagospodarowanie terenów dworca PKP S.A. w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów”.

więcej
01-06-2016
zdjęcie książki z białymi kartkami

Nowe publikacje Eurostatu dostępne w języku polskim

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym przygotowało nieoficjalne tłumaczenie na język polski  dwóch dokumentów opracowanych przez Eurostat, tj. nowej wersji Podręcznika deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (Manuala) w części dotyczącej ppp oraz Noty objaśniającej ujęcie statystyczne kontraktów ppp, która stanowi uzupełnienie podręcznika.

więcej
01-06-2016

Przyszłość ppp w Polsce wiodącym tematem magazynu Forum PPP

W magazynie wśród wielu interesujących artykułów znajdują materiały poświęcone systemowi wsparcia przez administrację centralną formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. W rozmowie z Witoldem Słowikiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju, nakreślone zostały m.in. planowane działania Ministerstwa w zakresie wsparcia ppp w Polsce, stworzenia nowej polityki rozwoju, jak i zmian prawnych.

więcej
25-05-2016
paragraf

Bardziej elastyczne i przejrzyste koncesje na roboty budowlane i usługi

Rząd przyjął projekt nowej ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przepisy wprowadzają przejrzyste zasady zawierania umów koncesyjnych, które są zgodne z prawem unijnym.

więcej
19-05-2016

Rozpoczęcie dialogu konkurencyjnego w projekcie pn. Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

W wyniku prac Doradców, Promotora projektu oraz Ministerstwa powstały dokumenty dotyczące kolejnego etapu przygotowania projektu.

więcej
17-05-2016
logo PPP

35 inwestycji w naborze projektów ppp

15 kwietnia 2016 r. upłynął termin składania wniosków w prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju naborze projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w formule ppp. W ramach naboru wpłynęło 35 projektów o łącznej wartości szacowanych nakładów inwestycyjnych wynoszącej ok.  1,5 mld zł brutto. Wszystkie ze zgłoszonych projektów pozytywnie przeszły ocenę formalną.

więcej
11-04-2016
Uroczyste otwarcie. Na zdjęciu uczestnicy spotkania.

Wbicie „pierwszej łopaty” w pierwszym rządowym projekcie ppp wspieranym przez Ministerstwo Rozwoju

7 kwietnia 2016 r., czyli ponad rok od podpisania umowy i prawie po czterech latach intensywnych prac wszystkich stron zaangażowanych w realizację projektu, miało miejsce symboliczne „wbicie pierwszej łopaty”. Rozpoczęcie etapu inwestycyjnego nastąpiło kilka miesięcy wcześniej niż zakładał pierwotny harmonogram realizacji projektu.

więcej
29-03-2016
Szpital w Sosnowcu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu jest w trakcie procedury wyboru partnera prywatnego

Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli wnioski w postępowaniu o zamówienie publiczne na poprawę właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu zostaną zaproszeni do udziału w I rundzie dialogu 9 maja 2016 r.

więcej
19-02-2016
Okładka podręcznika PPP w rewitalizacji

Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała podręcznik poświęcony najważniejszm elementom projektów ppp realizowanych w sektorze rewitalizacji. Autorzy podręcznika starali się  odpowiedzieć na podstawowe pytania: W jaki sposób realizować projekty rewitalizacyjne? W jaki sposób w większym niż dotąd stopniu włączać w te procesy sektor prywatny, aby tym samym korzystać z jego wiedzy, doświadczenia i osiągać efekty synergiczne?

więcej
15-02-2016
Logo Platformy Parnterstwa Publiczno-Prywatnego (trzy literki PPP i napis Platforma)

Wydłużenie terminu zgłoszeń w ramach naboru prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju

Ogłoszony w listopadzie 2015 r. nabór dotyczy potencjalnych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego planowanych do realizacji przez podmioty publiczne. Ministerstwo Rozwoju planuje udzielić wsparcia wybranej grupie projektów w zakresie przygotowania postępowania przetargowego na wybór partnera.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

NSS Unia Europejska