Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-10-2018

Obowiązki sprawozdawcze dotyczące projektów PPP wynikające z nowelizacji ustawy o PPP

19 września 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, na mocy której Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) pełni funkcję centralnej jednostki PPP w Polsce. Znowelizowana ustawa nakłada na podmioty publiczne obowiązek przekazywania informacji nt. realizowanych oraz planowanych projektów PPP do MIiR. 

W celu ułatwienia podmiotom publicznym dopełnienia obowiązku przekazywania informacji nt. realizowanych projektów PPP do MIiR, prosimy o dokonanie weryfikacji danych zawartych w Bazie projektów PPP z podpisanymi umowami - czerwiec 2018 r. (XLS 150 KB). W przypadku konieczności zmiany informacji zawartych w Bazie, nowe dane należy zamieścić w  fiszce projektu word (DOC 25 KB) i przesłać do MIiR.

Dodatkowo podmioty publiczne zawierające nową umowę PPP zobowiązane są poinformować Ministerstwo o zaistniałym fakcie.

Informujemy również o obowiązku bieżącego przekazywania informacji nt. wszczętych (tj. ogłoszonych) postępowań w sprawie wyboru partnera prywatnego. W celu ułatwienia realizacji tego obowiązku prosimy Podmioty, które mają projekty Bazie zamierzeń inwestycyjnych PPP - czerwiec 2018 r. (XLS 120 KB), o weryfikację danych w zakresie postępowań w toku (o statusie realizacji: nabór wniosków, prowadzenie negocjacji, składanie ofert, ocena ofert).

Wszelkie informacje dotyczące zmiany danych, pozostawienia danych bez zmian oraz informacje w zakresie nowych umów prosimy kierować na adres: ppp@miir.gov.pl lub na adres Departamentu Partnerstwa Publicznego MIiR, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa). Jednocześnie należy zwrócić szczególną uwagę na nowe dane nieobjęte dotychczas monitorowaniem w zakresie punktu 2e), 2f) oraz punktu 3 Ustawy o PPP.

Zgodnie z artykułem 16b Ustawy o PPP podmiot publiczny zobowiązany jest przekazać podstawowe informacje nt. realizowanego projektu, w szczególności informacje dotyczące:
1)  wszczęcia postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego,
2)  zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym:
 a)  nazwy projektu,
 b)  trybu wyboru partnera prywatnego,
 c)  daty podpisania umowy i okres jej obowiązywania, 
 d)  daty rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 e)  wartości inwestycji, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, rozumianej jako nakłady inwestycyjne, które mają być poniesione na realizację przedsięwzięcia,
 f)  wartości usług, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, które mają być świadczone w ramach przedsięwzięcia,
 g)  wartości umowy, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, rozumianą jako sumę przewidywanych wszystkich wydatków koniecznych do poniesienia przy realizacji przedsięwzięcia,
 h) zawarcia umów PPP, o których mowa w art. 10a (tj. umowy bezpośredniej i umowy dotyczącej prawa interwencji instytucji finansowej).
3) zmiany umowy o PPP w trakcie realizacji projektu, jeśli zmiany dotyczą powyższych danych;
4)   zawiązana/rozwiązana i wpisu do rejestru przedsiębiorców spółki publiczno-prywatnej realizującej projekt PPP (tj. albo nowo utworzonej spółki publiczno-prywatnej, albo spółki publicznej przekształconej w spółkę publiczno-prywatną).

Zgodnie z Ustawą o PPP podmiot publiczny zobowiązany jest przekazać do MIiR informacje w terminie 30 dni od zawarcia umowy lub wystąpienia zmiany danych w zawartej umowie.

Na podstawie zgłoszonych informacji, Ministerstwo sporządza i publikuje informacje w bazie projektów PPP, udostępnianej na stronie internetowej w zakładce bazy (www.ppp.gov.pl/baza), chyba że zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa.

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska