Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


27-09-2017

Instrumenty finansowe dla projektów PPP – badanie ankietowe

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Finansów, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Polskim Funduszem Rozwoju pracuje nad stworzeniem systemu instrumentów finansowych, które ułatwią realizację projektów PPP. W celu stworzenia instrumentów, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby rynku niezbędna jest analiza potrzeb i oczekiwań podmiotów, które realizują projekty PPP. Ministerstwo Rozwoju zwraca się z uprzejmą prośbą o udział w badaniu ankietowym dotyczącym identyfikacji potrzeb sektora publicznego i prywatnego w zakresie finansowego wsparcia realizacji projektów PPP.

Zamawiający, partnerzy prywatni i instytucje finansowe (banki) to kluczowe podmioty, bez których nie można mówić o udanym partnerstwie publiczno-prywatnym. Dlatego też przygotowane zostały oddzielne ankiety dla każdej grupy podmiotów.

Podmioty publiczne realizujące lub planujące realizacje projektów PPP - Badanie potrzeb podmiotów publicznych w zakresie gwarancji i poręczeń (XLS 23 KB)  Badanie potrzeb podmiotów publicznych w zakresie finansowania kosztów przygotowania i realizacji projektów (XLS 23 KB)

Do tej grupy skierowane są dwie ankiety: Pierwsza ankieta koncentruje się wokół zagadnień gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa/BGK/PFR dla projektów PPP. Druga ankieta dotyczy identyfikacji potrzeb w zakresie instrumentów finansujących koszty przygotowania i realizacji inwestycji PPP. Ankiety skierowane do podmiotów publicznych odnoszą się do projektów w formule PPP już realizowanych lub planowanych do realizacji. W przypadku realizacji kilku projektów PPP prosimy o wypełnienie osobno arkusza ankietowego dla każdego z nich.

Podmioty prywatne realizujące lub planujące realizować projekt PPP Badanie potrzeb podmiotów prywatnych w zakresie gwarancji i poręczeń (XLS 23 KB)

Ankieta skierowana do grupy podmiotów prywatnych obejmuje informacje w zakresie gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa/BGK/PFR dla projektów PPP. Ankieta skierowana do podmiotów prywatnych odnosi się do projektów w formule PPP już realizowanych lub planowanych do realizacji. W przypadku realizacji kilku projektów PPP prosimy o wypełnienie osobno arkusza ankietowego dla każdego z nich.

Banki i instytucje finansowe Badanie instytucji finansowych w zakresie zabezpieczeń udzielanego finansowania (XLS 14 KB)

Ankieta zawiera pytania dotyczące obecnych możliwości finansowania projektów PPP na zasadach komercyjnych oraz oceny potencjału dla poszerzenia/ modyfikacji istniejących rozwiązań lub stworzenia nowych instrumentów finansowych. Ankiety zostały opracowane w taki sposób, aby odpowiedzi w zminimalizowany sposób wymagały formy opisowej. Szacowany czas na wypełnienie jednego kwestionariusza to ok. 20 min.

Część pól w kwestionariuszach pozostawiono do wypełnienia w ramach rozwijalnej listy odpowiedzi. Pola te zostały zaznaczone kolorem żółtym. Prosimy o niemodyfikowanie list. Ewentualne uzupełnienia, uwagi, komentarze prosimy przekazać w polu „Informacje dodatkowe”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że przekazane w ankietach dane będą wykorzystywane wyłącznie przez Ministra Rozwoju i Finansów, Bank Gospodarstwa Krajowego i Polski Fundusz Rozwoju w celu opracowania systemu wsparcia finansowego realizacji projektów PPP i nie będą publikowane w formie indywidualnej.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonych ankiet i przekazanie ich na adres ppp@mr.gov.pl do dnia 20 października 2017 r.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Departamentem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, tel. (22) 273-79-57.

 

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska