Menu

Bieżący katalog: Zespół Sterujący

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Platforma PPP

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


21-12-2015

Zespół Sterujący

Działania Platformy PPP nadzorowane są przez Zespół Sterujący. Tworzą go przedstawiciele członków-założycieli Platformy PPP.

Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Ministerstwo Rozwoju.

Do zadań Zespołu będzie należało w szczególności:

 1. uzgadnianie:
  • działań Platformy PPP oraz warunków ich finansowania i realizacji oraz
  • form wsparcia projektów partnerstwa publiczno-prywatnego;
 2. inicjowanie współpracy z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w tematykę partnerstwa publiczno-prywatnego.

Pierwsze posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

13 czerwca 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Posiedzenie było okazją do spotkania sygnatariuszy Platformy oraz przedstawicieli jej 28 członków-założycieli. Celem posiedzenia była identyfikacja obszarów problemowych dla prac grup roboczych w poszczególnych sektorach, a także uzgodnienie trybu działania Platformy oraz regulaminu Zespołu Sterującego. Na posiedzeniu wybrano również przewodniczącego tego gremium, a także omówiono i uzgodniono strategiczne kierunki działania Platformy, jak również jej Plan pracy.


Szczegóły dotyczące posiedzenia 

Protokół z I posiedzenia Zespołu Sterującego Platformy PPP (PDF 40 KB)  


Drugie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

8 lutego 2012 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbyło się drugie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Celem spotkania Zespołu było wskazanie obszarów, które wymagają dalszych prac trzynastu grup roboczych odpowiadających za określone sektory oraz dwóch grup o charakterze horyzontalnym - do spraw prawnych i finansowych.

Wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło, otwierając posiedzenie przypomniał, że minął rok od uruchomienia Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. W tym czasie podjęliśmy wiele działań na rzecz upowszechnienia idei ppp w Polsce. Platforma służy wsparciem w zakresie indywidualnego doradztwa przy konkretnych projektach, tworzone są materiały wzorcowe dla kolejnych inwestycji, działa także strona internetowa, na której można znaleźć przydatne materiały i informacje. W 2012 roku będziemy kontynuować wsparcie dla pionierskich przedsięwzięć ppp w Polsce. 

Krzysztof Siwek, dyrektor Departamentu Przygotowania Projektów Indywidualnych w MRR, przewodniczący Zespołu Sterującego powiedział, że pomoc w 2012 roku, oprócz kontynuacji dotychczasowych działań, zostanie skierowana do kilkunastu nowych projektów. – Będą to przynajmniej cztery projekty szpitalne w Warszawie, Łańcucie i Poznaniu, program budowy szkół w Białołęce, budowa sądu w Nowym Sączu, domu kultury w Zabrzu, obiektów sportowych i modernizacji dróg wojewódzkich – poinformował.

Podczas posiedzenia przyjęto Plan pracy Platformy PPP na 2012 r. z jedną poprawką.Trzecie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 

III posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP odbyło się 8 maja 2012 r. w Warszawie. Spotkanie zostało włączone w program VIII Ogólnopolskiej konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego dla JST pt. "Wyzwania rozwojowe samorządów - jakość usług publicznych, technologie informatyczne". Tematem obrad był m.in. raport na temat opłaty za dostępność oraz metodologia analizy i podziału ryzyk. Podsumowano również dotychczasowe działania Platformy PPP.   

 

Czwarte posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Podsumowanie działań Platformy PPP w mijającym roku, a także omówienie planu pracy na 2013 r. było przedmiotem IV posiedzenia Zespołu Sterującego Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Podczas spotkania, które odbyło się 17 grudnia 2012 r., wybrano również przewodniczącego zespołu, którym został wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło.

- W styczniu 2013 r. miną dwa lata od chwili, kiedy członkowie rządu, przedstawiciele samorządów i innych instytucji publicznych podpisali Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. W tym czasie liczba członków Platformy PPP uległa zwiększeniu z 28 do 65 podmiotów publicznych - podkreślił wiceminister Zdziebło. Dodał, że do sierpnia 2012 r. zawarto w Polsce blisko 30 umów typu ppp, a łączna wartość wszystkich aktualnie ważnych kontraktów ppp, to ok. 560 mln zł. - To wciąż zbyt mało, choćby w porównaniu do krajów Europy Zachodniej.

W ramach Platformy PPP wspierane są m.in. takie projekty jak:

 • Budowa spalarni w Poznaniu,
 • Szpital Powiatowy w Żywcu,
 • Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie Górniczej,
 • Budowa Sądu rejonowego w Nowym Sączu – to pierwszy projekt ppp w Polsce wdrażany przez administrację centralną.

Jak zaznaczył Robert Kałuża, zastępca dyrektora Departamentu Przygotowania Projektów Indywidualnych, rok 2012 przyniósł bardzo korzystne dla ppp propozycje zmian w prawie UE. W projekcie Rozporządzenia Ogólnego na nową perspektywę finansową 2014–2020, Rada Unii Europejskiej przyjęła odrębne zapisy, dotyczące ppp, którym przyznano prymat nad przepisami o charakterze ogólnym.
 
Wiceminister Zdziebło  poinformował również uczestników spotkania o uruchomieniu angielskiej wersji strony internetowej Platformy PPP   

 

 

Piąte posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

12 czerwca 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbyło się V posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP. Celem posiedzenia było podsumowanie działań Platformy PPP w I półroczu 2013 r., a także omówienie planu pracy do końca 2013 r.

Prowadzący posiedzenie Robert Kałuża, dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w MRR omówił dotychczasową realizację planu pracy na 2013 r. w następujących obszarach:

 • Wymiana wiedzy, dobrych praktyk i identyfikacja barier;
 • Wsparcie projektów pilotażowych w celu wypracowania dokumentacji wzorcowej;
 • Wsparcie merytoryczne dla podmiotów publicznych realizujących projekty PPP;
 • Zapewnienie dostępu do opinii, analiz, wzorów umów;
 • Promocja PPP jako instrumentu efektywnej realizacji zadań publicznych. 

W ramach wymiany wiedzy omówiona została m. in. współpraca z KE, JASPERS i EPEC, dotycząca łączenia ppp z funduszami UE. 

W zakresie wsparcia projektów prelegent wskazał kluczowe dla Platformy PPP sektory działań w 2013 r.: gospodarkę odpadami, ochronę zdrowia, drogi samorządowe, efektywność energetyczną i budynki kubaturowe (w tym ostatnim sektorze wsparcie merytoryczne udzielane jest przez MRR dla projektu budynku sądu w Nowym Sączu, inwestycji planowanej do realizacji na szczeblu administracji rządowej -Ministerstwo Sprawiedliwości). Członkowie Platformy PPP zapoznali się z harmonogramami działań związanych z przeprowadzonymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, przy współudziale przedstawicieli inicjatywy JASPERS, naborami projektów PPP z sektorów ochrony zdrowia oraz dróg samorządowych, mającymi na celu  wyłonienie projektów pilotażowych, które zostaną objęte kompleksowym wsparciem MRR w procesie wyboru partnera prywatnego dla wypracowania dokumentacji wzorcowej. 

Wsparciu merytorycznemu dla podmiotów publicznych realizujących projekty ppp służyć będzie przygotowanie opracowania w zakresie „bankowalności” projektu ppp pn.  "Analiza oczekiwań instytucji finansowych funkcjonujących na polskim rynku w zakresie realizacji projektów PPP".

 

V posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP

V posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP


Zadanie zapewnienia zainteresowanym dostępu do kolejnych opinii i analiz związanych z ppp, realizowane jest w pierwszym półroczu 2013 r. m.in. poprzez wydanie kolejnych 5 publikacji na temat ppp. W sumie Platforma PPP opracowała bądź dokonała przekładów blisko 30 publikacji, dotyczących zagadnień prawnych, ekonomicznych, metodologii, analiz projektowych. Wszystkie te publikacje dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej Platformy PPP. 

Promocja działań Platformy ppp odbywała się m. in. poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, w tym objętych honorowym patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego, współpracę z mediami, prowadzenie strony internetowej Platformy PPP i pocztę internetową.            

Dyrektor Robert Kałuża przedstawił dalsze plany, które Platforma PPP chce zrealizować do końca 2013 r. Wśród nich wymienił m.in. publikację o projektach hybrydowych oraz raporty podsumowujące ocenę projektów pilotażowych w sektorach ochrony zdrowia i dróg samorządowych. Kolejne zadania to publikacja na stronie internetowej Platformy PPP dokumentacji spalarni w Poznaniu - etapy IV-V, a także kontynuacja wsparcia budowy Sądu w Nowym Sączu.

Zapowiedziana została ponadto organizacja ogólnopolskiej konferencji o projektach hybrydowych na przełomie listopada i grudnia 2013 r.  

V posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP

V posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP

 

Szóste posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

 

27 listopada 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbyło się VI posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP. Celem posiedzenia było podsumowanie działań Platformy PPP w 2013 r., a także uzgodnienie planu pracy na 2014 r. 

Tradycyjnie w kolejnym posiedzeniu Zespolu Sterującego wzięli udział nie tylko jego członkowie, ale także wszyscy zaproszeni przedstawiciele podmiotów publicznych należących do Platformy PPP. 

Prowadzący posiedzenie Robert Kałuża, dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w MIR przedstawił realizację Planu pracy Platformy PPP w 2013 r., wnioski z wybranych raportów Platformy PPP ("Bankowalność projektu PPP. Podejście instytucji finansowych"  oraz raporty z doświadczeń w projekcie drogowym Dąbrowy Górniczej) a także Plan pracy na 2014 r.

DSCN1988_ZS

Członkowie Platformy PPP  podczas VI posiedzenia Zespołu Sterującego Platformy PPP

 

W ramach przygotowanej przez resort propozycji Planu pracy na 2014 r. R. Kałuża omówił zadania do realizacji w następujących obszarach:

 • Wymiana wiedzy, dobrych praktyk i identyfikacja barier;
 • Wsparcie projektów pilotażowych w celu wypracowania dokumentacji wzorcowej;
 • Wsparcie merytoryczne dla podmiotów publicznych realizujących projekty PPP;
 • Zapewnienie dostępu do opinii, analiz, wzorów umów;
 • Promocja PPP jako instrumentu efektywnej realizacji zadań publicznych. 

Wśród nowych propozycji zaplanowany został nabór projektów nastawionych na efektywność energetyczną, a następnie wsparcie wybranego projektu pilotażowego z tego sektora. Sektor efektywności energetycznej jest ważny z punktu widzenia możliwości realizacji projektów hybrydowych, a ponadto projekty te są stosunkowo prostsze i łatwiej je przeprowadzić. W 2013 r. wsparcie tego sektora miało charakter merytoryczny, horyzontalny.

Propozycja MIR została przyjęta jednogłośnie przez upoważnionych członków Zespołu Sterującego w drodze uchwały.

Posiedzenie zakończyła prezentacja Michała Piwowarczyka, zastępcy dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w MIR, zatytułowana Dotychczasowe rezultaty wsparcia przez Platformę PPP projektów pilotażowych w celu wypracowania wzorcowej dokumentacji w sektorach ochrony zdrowia i dróg samorządowych.

 

DSCN1990_ZS3

     Członkowie Platformy PPP podczas VI posiedzenia Zespołu Sterującego Platformy PPP

 

Ósme posiedzenie Zespołu Sterujacego Platformy PPP

 

16 grudnia 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) odbyło się VIII posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP. Celem posiedzenia było podsumowanie działań Platformy PPP w 2014 r., a także uzgodnienie planu pracy na 2015 r.

W posiedzeniu Zespołu Sterującego wzięli udział nie tylko jego członkowie, ale także wszyscy zaproszeni przedstawiciele podmiotów publicznych należących do Platformy PPP.

Prowadzący posiedzenie Robert Kałuża, dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w MIiR przedstawił realizację działań  Platformy PPP w 2014 r.  oraz Plan pracy na 2015 r.

Najważniejsze nowe proponowane zadania Platformy PPP to:

 • Wsparcie dla projektów pilotażowych ppp z obszarów miejskich ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji – zadanie to powiązane jest z postępem prac nad przyjęciem Krajowej Polityki Miejskiej, zgodnie z tym dokumentem MIiR ma m.in. pełnić rolę centrum wiedzy ppp w zakresie rewitalizacji;

 • Wsparcie realizacji projektów ppp (prace przygotowawcze) – przewiduje się działania dotyczące uruchomienia wsparcia doradczego dla przygotowanych projektów ppp. Możliwość udzielenia takiej pomocy zależy od pozyskania środków z funduszy UE 2014-2020. W takim przypadku doradztwo dla objętych wsparciem projektów mogłoby rozpocząć się w 2016 r.

Propozycja MIiR w sprawie Planu pracy Platformy PPP naz rok 2015 została przyjęta jednogłośnie przez upoważnionych członków Zespołu Sterującego w drodze uchwały.

Członkowie Platformy PPP podczas VIII posiedzenia Zespołu Sterującego Platformy PPP

Członkowie Platformy PPP podczas VIII posiedzenia Zespołu Sterującego Platformy PPP

 

Dziewiąte posiedzenie Zespołu Sterujacego Platformy PPP

Możliwości wsparcia przygotowania projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – to główny temat IX posiedzenia Zespołu Sterującego Platformy PPP. Obradom, które odbyły się 29 czerwca 2015 r. przewodniczył, wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki.

– Obecnie jednym z głównych źródeł finansowania inwestycji publicznych są Fundusze Europejskie. Polska w latach 2014-2020 ma do zagospodarowania aż 82,5 mld euro. Tak duża pula funduszy  i  nowe regulacje unijne dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego mogą być bodźcem, który spowoduje, że podmioty publiczne częściej i chętniej będą spoglądały w stronę realizacji przedsięwzięć w tej formule – mówił wiceminister Sługocki.

Wspomniał też przykłady projektów ppp, w których przygotowaniu uczestniczył resort infrastruktury i rozwoju. Pierwszą tego typu inwestycją, gdzie partnerem publicznym jest strona rządowa to budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. 5 marca 2015 r. podpisano umowę ppp.

 

Obrady IX posiedzenia Zespołu Sterującego Platformy PPP, przy stole wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki

Obrady IX posiedzenia Zespołu Sterującego Platformy PPP

 

Innym przykładem jest Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W odpowiedzi na ogłoszenie 10 podmiotów prywatnych wyraziło zainteresowanie jego realizacją i zgłosiło wnioski o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego.

Resort infrastruktury i rozwoju na przełomie 2015 i 2016 roku  planuje rozpocząć wsparcie doradcze dla projektów przewidzianych do realizacji w formule ppp z różnych sektorów, Będą one stanowiły wzorce do wykorzystania przez stronę publiczną. Członkowie Platformy PPP rozmawiali o planach w tym zakresie oraz związaną z tym koncepcją szkoleń dla instytucji publicznych.

 

Ponadto uruchomiona została nowa możliwość wsparcia dla projektów z sektora zdrowia. Szczegółowe informacje o trwającym naborze projektów znajdują się na stronie Platformy PPP http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Trwa.aspx.

Podczas posiedzenia uczestnicy spotkania zapoznali się z planowanymi zmianami ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy koncesyjnej.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządów i innych podmiotów publicznych zrzeszonych w Platformie PPP, która liczy obecnie 114 członków.

 

Materiały z posiedzenia: