Menu


26-02-2016

Współpraca z innymi podmiotami


Podmioty krajowe: 

1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)  

PARP, agencja rządowa podlegająca ministrowi właściwemu ds. gospodarki (Minister Rozwoju), od maja 2011r. angażuje się w budowanie systemu wspierania ppp w Polsce. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i UE, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. PARP utworzyło stronę internetową dedykowaną partnerstwu publiczno-prywatnemu: PPP PARP.

 

2. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Portal Funduszy Europejskich  

W ramach projektu b. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „System informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013”, utworzona została w całym kraju Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). W drodze porozumień urzędy marszałkowskie utworzyły punkty w swoich regionach, które oferują w jednym miejscu informację o wszystkich Programach w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz programach w ramach danego województwa.

Od początku 2012 r. zakres zadań Sieci PIFE został poszerzony o problematykę partnerstwa publiczno-prywatnego. Czynnikiem decydującym o inicjatywie rozszerzenia zakresu usług Sieci PIFE o udzielanie informacji nt. partnerstwa publiczno-prywatnego było w szczególności duże zainteresowanie wprowadzeniem tego nowego produktu, zgłaszane konsultantom w wielu punktach informacyjnych. Ponadto inicjatorzy wyszli z założenia, że fundusze prywatne w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej mogą istotnie zwiększyć absorpcję funduszy unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego. W tym celu niezbędne jest aktywne nawiązywanie współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi w celu rozpoznania potrzeb inwestycyjnych dla PPP przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

W celu realizacji powyższych zadań, w ramach współpracy Platformy PPP z Siecią PIFE przeprowadzane są przez MR cykliczne szkolenia i warsztaty dla konsultantów tych punktów w zakresie ppp.  

 

3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
 
Najważniejszym zadaniem NFOŚiGW jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Instrumentu finansowego Life+. Głównym celem wdrażanych przez Fundusz instrumentów finansowych jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska w kraju. Wdrażanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe ze środków zagranicznych oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków Funduszu będzie służyło osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych wynikających z zobowiązań międzynarodowych.

Platforma PPP współpracuje dodatkowo z podległą NFOŚiGW Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A), której zadaniem upowszechnianie i wdrażanie najlepszych światowych standardów oraz praktyk w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, w oparciu o które wypracowywane są optymalne energooszczędne rozwiązania. Od 2005 roku KAPE jest członkiem Europejskiej Sieci Energetycznej (European Energy Network).

Współpraca Platformy PPP z KAPE oraz NFOŚiGW obejmuje m.in. wspólną organizację warsztatów i seminariów o tematyce efektywności energetycznej, zwłaszcza w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w formule ppp.


4. Izby Przemysłowo – Handlowe

Platforma PPP współpracuje z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce (CCIFP) , Brytyjsko-Polską Izbą Handlową (British Polish Chamber of Commerce – BPCC) oraz Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska).

CCIFP brała czynny udział w konsultacjach do projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Zgłoszone przez członków Izby uwagi dotyczyły skrócenia procedur, a także  ułatwień w zdobywaniu funduszy na realizacje przedsięwzięć (możliwość przejęcia projektu ppp przez instytucję finansującą), czy zmniejszenie obciążeń fiskalnych dla przedsiębiorców i pracowników. 

Platforma PPP podejmowała kontakty robocze z BPCC, m. in. w zakresie promocji tematyki ppp, diagnozowania czynników rozwoju i barier dla sektora ppp w Polsce, natomiast współpraca z AHK dotyczyła wymiany doświadczeń polskich i niemieckich, związanych z planowaniem i realizacją projektów w formule ppp.   


Organizacje pozarządowe:

1. Fundacja Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (IPPP) 

Instytut PPP to organizacja pozarządowa specjalizująca się w zagadnieniu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Podstawowym celem IPPP jest wspieranie rozwoju rynku PPP w Polsce. Cel ten realizuje poprzez szeroki zakres działań, wśród których najważniejszymi są: edukacja i szkolenia, autorstwo szeregu publikacji książkowych, działalność wydawnicza (IPPP jest wydawcą periodyku FORUM PPP), organizacja warsztatów, seminariów i konferencji w zakresie ppp, finansów publicznych i Funduszy Europejskich, kojarzenie partnerów na rynku PPP, prowadzenie badań rynku ppp w Polsce, opiniowanie przepisów prawnych i innych zagadnień kluczowych z punktu widzenia rozwoju rynku ppp w Polsce.

Współpraca Platformy PPP z Fundacją koncentrowała się na współpracy w ramach wydawanych publikacji  dotyczących ppp. Dodatkowo wspólnie organizowano konferencje poświęcone tematyce ppp w takich sektorach, jak: gospodarka odpadami i energetyka, projekty miejskie, a także formuła łączenia projektów ppp z funduszami UE.

 

2. Fundacja Centrum PPP

Fundacja Centrum PPP jest niezależną instytucją obywatelską, która stawia sobie za cel przełamywanie barier w zakresie ppp poprzez: tworzenie warunków skracających czas przygotowania projektów, opracowywanie standardów umów i procedur, szkolenia, prowadzenie bazy danych o projektach PPP. Zajmuje się promocją przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce i stanowi płaszczyznę kontaktu między podmiotami publicznymi a partnerami prywatnymi. Założycielami Centrum PPP są: banki, kancelarie prawne, firmy doradcze, przedsiębiorstwa, regionalne agencje rozwoju, fundacje, związki, izby i stowarzyszenia gospodarcze.


Centrum PPP organizuje wydarzenia konferencyjno-warsztatowe – najbardziej wartościowe z nich Platforma PPP wspiera i promuje na swojej stronie internetowej. Poświęcone są one problematyce ppp, dotyczącej  takich sektorów jak: ochrona zdrowia, wodociągi i kanalizacja, transport, gospodarka odpadami i rewitalizacja.

 

Podmioty międzynarodowe:

1. Komisja Europejska 

Komisja Europejska jest organem wykonawczym UE i reprezentuje interesy Unii jako całości (nie zaś interesy poszczególnych krajów). Nazwa „Komisja” odnosi się zarówno do zespołu komisarzy, jak i do samej instytucji, której główna siedziba mieści się w Brukseli. Komisja ma swoje przedstawicielstwa  we wszystkich państwach UE.

Platforma PPP współpracuje z KE w ramach prac grup roboczych Europejskiego Centrum Wiedzy PPP EPEC, a także prowadzi bieżącą współpracę bilateralną (konsultacje, spotkania, wymiana dokumentów). W ramach tej współpracy, w Grupie Roboczej ds. Działań Strukturalnych (B.05) wypracowało wspólnie zapisy uwzględniające specyfikę PPP w projekcie rozporządzenia ogólnego dotyczącego polityki spójności na lata 2014-2020.


2. Europejskie Centrum Wiedzy PPP (EPEC) 

Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre — EPEC), to wspólna inicjatywa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), Komisji Europejskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących oraz kilku innych państw. Została ona powołana po to, by umożliwić władzom publicznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i państwach kandydujących bardziej efektywne uczestnictwo w transakcjach ppp. Głównym zadaniem EPEC jest pomoc dla sektora publicznego w zakresie wiedzy specjalistycznej dla ppp. EPEC dzieli się z krajami członkowskimi doświadczeniem oraz wiedzą na temat przygotowania projektów oraz kwestii problemowych związanych z rynkiem ppp.

Współpraca Platformy PPP z EPEC odbywa się w ramach grup roboczych EPEC, m.in. w Grupie roboczej ds. Łączenia Funduszy Europejskich i ppp. Celem tych wspólnych działań jest omawianie zagadnień związanych zarówno z pakietem rozporządzeń na lata 2014-2020, w tym zapisów w zakresie projektów hybrydowych, jak i innych dokumentów.

3. Inicjatywa JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions)

Inicjatywa JASPERS jest przedsięwzięciem partnerskim powołanym i utrzymywanym ze środków Komisji Europejskiej (KE), Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz banku Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Zadaniem JASPERS jest udzielanie pomocy w przygotowaniu projektów infrastrukturalnych, które ubiegać się będą o dofinansowanie ze środków UE. Wyniki wsparcia (w postaci tzw. Action Completion Note) są przekazywane do Komisji Europejskiej wraz z wnioskiem o potwierdzenie wkładu wspólnotowego. Opinia JASPERS pełni istotną rolę w procesie weryfikacji dużych projektów przez Komisję Europejską, gdyż pozwala na ocenę projektu w trybie przyśpieszonym (tzw. fast track). Polega to na tym, że służby Komisji Europejskiej nie przekazują wówczas projektu do weryfikacji przez zatrudnionych przez siebie zewnętrznych ekspertów.

W przypadku projektów hybrydowych, oprócz typowych dokumentów podlegających ocenie KE (dokumentacja środowiskowa, studium wykonalności z analizą kosztów i korzyści), JASPERS skupia swoją uwagę na kwestiach specyficznych dla tego rodzaju przedsięwzięć, które są opisane w kontrakcie ppp, takich jak podział kluczowych ryzyka oraz mechanizm wynagradzania. Zadaniem JASPERS jest zbadanie, czy zastosowanie formuły ppp jest w przypadku danego projektu uzasadnione. Ponadto JASPERS bada, czy kontrakt PPP zawiera zapisy, które z jednej strony gwarantują trwałość finansową projektu oraz optymalne rozwiązania z punktu widzenia bezpośrednich użytkowników projektów, z drugiej zaś strony nie sprawiają, że projekt uzyska nadmierne dofinansowanie.

JASPERS współpracuje z Ministerstwem Rozwoju w zakresie wsparcia projektów pilotażowych ppp. 

4. Organizacja Narodów Zjednoczonych, United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) PPP Team ONZ (UNECE) 

ONZ to międzynarodowa organizacja z siedzibą w Nowym Jorku powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka. UNECE, Komisja Gospodarcza  ds. Europy ONZ, założona przez Radę Ekonomiczno-Społeczną ONZ w 1947 r. jest jedną z pięciu regionalnych komisji ONZ. Jej głównym celem jest promocja pan-europejskiej integracji ekonomicznej.

Spotkania w ramach współpracy Platformy PPP z zespołem ekspertów ONZ United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) PPP Team poświęcone były omówieniu na forum instytucji publicznych praktycznych doświadczeń i wiedzy z zakresu wdrażania projektów i programów ppp. Głównymi tematami omawianymi podczas spotkań były: finansowanie projektów ppp, rola banków w finansowaniu projektów ppp, debata nad kosztami i korzyściami z ppp, wsparcie rządowe dla ppp, tworzenie programów PPP oraz wdrażanie projektów z sektorów transportu, zdrowia i energetyki.

5. Partnerschaften Deutschland OPP Deutschland AG (PD)  

Organizacja powstała w styczniu 2009 jako centralna jednostka PPP do świadczenia usług doradczych dla sektora publicznego, w tym Rządu Federalnego, krajów związkowych, gmin i innych państw. PD świadczy dwa rodzaje usług: doradcze dedykowane poszczególnym projektom i ogólne doradztwo. Wsparcie dedykowane waha się od usług z zakresu wsparcia technicznego wejścia na dowolnym etapie do pełnego zakresu zarządzania projektem (w tym zarządzanie projektem na etapie przygotowań, przetargu i procesu realizacji). Ogólne usługi PD to m.in. rozwój ppp, wytyczne, metodologia i normy, a także transfer wiedzy.

Platforma PPP nawiązała współpracę z PD w zakresie organizacji wspólnych warsztatów oraz wizyt studyjnych, poświęconych m.in. wymianie doświadczeń z zakresu wsparcia instytucjonalnego ppp, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii finansowych i efektywności energetycznej.