Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

28-12-2015

Baza projektów hybrydowych 2007-2013


Informacja o projektach hybrydowych w Polsce


Projekty zostały podzielone na dwie grupy wynikające z zastosowanych modeli łączenia ppp z funduszami europejskimi. Projekty przedstawione w pierwszej części są inwestycjami w których występuje klasyczny model, w którym ryzyko związane z projektowanie, budową, finansowaniem oraz eksploatacją jest przeniesione na podmiot prywatny (DBFO, DBO). W drugiej części znajdują się natomiast projekty w których etap budowy został wyraźnie oddzielony od etapu eksploatacji i utrzymania za pomocą dwóch różnych umów (DB+O). W tych projektach wartość stanowi kwota umowy z operatorem infrastruktury.

W ramach 13 Programów perspektywy finansowej 2007-2013 zidentyfikowano 20 projektów hybrydowych o łącznej wartości   3 136 mln zł, posiadających podpisane umowy oraz umowy o dofinansowanie. Dziesięć projektów o wartości 2 045 mln zł związanych jest z sektorem telekomunikacyjnym i stanowi zdecydowaną większość projektów z przyznanym dofinansowaniem unijnym. Ich realizacja pozwoli w pełni osiągnąć cele zakładane w Programie Rozwoju Polski Wschodniej oraz w Programach Regionalnych Województwa Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego Śląskiego oraz Łódzkiego.

Pozostałe dziesięć projektów o wartości 1 254 mln zł z podpisanymi umowami o dofinansowanie, obejmują pięć różnych sektorów: gospodarki odpadami, rewitalizacji, innowacji, sportu i rekreacji oraz efektywności energetycznej. Projekty uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Województwa Pomorskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Lubuskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego i Warmińsko-Mazurskiego. Wśród nich jeden, jako pierwszy projekt w Europie, skorzystał z niskooprocentowanej pożyczki oferowanej ze środków Inicjatywy JESSICA, finansowanej w ramach środków zwrotnych Unii Europejskiej. 

   

Projekty hybrydowe w Polsce w latach 2007-2013 realizowane w modelu DBFO oraz DBO 

Lp.

Nazwa projektu /etap realizacji

Wartość projektu brutto
 (mln zł)

Wkład unijny (mln zł)

Program z jakiego pochodzą środki UE

Tryb wyboru partnera prywatnego

1.

Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju /projekt w fazie operacyjnej

20

7

RPO Świętokrzyskie 2007-2013

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

2.

Rewitalizacja dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie  /realizacja (budowa)

116

42

RPO Pomorskie    2007-2013

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

3.

System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania / realizacja (budowa)

925

330

POIiŚ  2007-2013

Prawo zamówień publicznych (dialog konkurencyjny)

4.

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie / projekt w fazie operacyjnej

316

226

PO RPW 2007-2013

Prawo zamówień publicznych (dialog konkurencyjny)

5.

Małopolska Sieć Szerokopasmowa / realizacja (budowa)

192

54

RPO Małopolskie 2007-2013

Prawo zamówień publicznych (dialog konkurencyjny)

6.

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie /realizacja (budowa)

311

223

PO RPW 2007-2013

Prawo zamówień publicznych (dialog konkurencyjny)

7.

Internet dla Mazowsza / realizacja (budowa)

493

341

RPO Mazowieckie 2007-2013

Prawo zamówień publicznych (dialog konkurencyjny)

8.

Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego/realizacja

5

2

RPO Lubuskie 2007-2013

Prawo zamówień publicznych (dialog konkurencyjny)

SUMA

2 378

1 225

 

 

 Według stanu na grudzień 2015 r.

 

Szczegółowe opisy projektów:

1. Budowa kompleksu mineralnych basenów w Solcu-Zdroju. Projekt najbardziej zaawansowany pod względem realizacji 22 lutego 2013 r. odbyło się oficjalne otwarcie pierwszego projektu hybrydowego w Polsce. Kompleks rozpoczął swoją działalność, a okres 27 lat zaczął biec od dnia podpisania umowy, tj. 9 stycznia 2009 r., co oznacza, że okres obowiązywania koncesji zakończy się w październiku 2037 r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (RPOWŚ), Priorytet II, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.

2. Rewitalizacja dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie (więcej: www.sopot.pl). W ramach projektu powstanie dwupoziomowy plac miejski połączony z deptakiem na ul. Bohaterów Monte Cassino w Sopocie, podziemny parking dla 270 aut, nowy dwupoziomowy dworzec PKP przygotowany do obsługi ok. 5800 osób na dobę, a także nowy hotel i galeria placówek handlowo-usługowych. Po zakończeniu inwestycji głównym punktem obszaru będzie promenada z licznymi kawiarniami i miejscami odpoczynku. Jest to projekt, którego finansowanie odbywa się w ramach środków zwrotnych Inicjatywy JESSICA pozyskanych w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Umowę o pożyczkę w wysokości blisko 42 mln zł podpisano 7 stycznia 2013 r. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na IV kwartał 2015 r.

3. System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania (więcej: www.ekokonsultacje.pl). Projekt przewiduje wybudowanie instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych o wydajności 210 tys. ton rocznie; pozwoli Miastu spełnić wymagania wynikające z polskiego i europejskiego prawa, a dotyczące ograniczenia ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska, odzysku części odpadów oraz upowszechniania i rozwijania selektywnej zbiórki odpadów.  Jest kluczowym projektem pilotażowym Platformy PPP. Zakończono fazę wybór partnera prywatnego w formule dialogu konkurencyjnego i  w grudniu 2012 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, następnie 8 kwietnia 2013 r. podpisano umowę z wybranym partnerem prywatnym Sita Zielona Energia Sp. z o.o. Zgodnie z procedurą dla tzw. dużych projektów złożono wniosek do Komisji Europejskiej o dofinansowanie z funduszy unijnych. Wcześniej wniosek aplikacyjny otrzymał akceptację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Ministerstwa Środowiska oraz byłego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

4. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie. Przedmiotem projektu jest wybudowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego szerokopasmowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej, zapewniającej mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. 10 listopada 2011 r. projekt otrzymał notyfikację Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla projektów Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. 1 czerwca 2012 r. ogłoszono postępowanie w formie dialogu konkurencyjnego, następnie 19 lutego 2013 r. Zarząd Województwa zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty wykonawcy i operatora projektu.  19 kwietnia 2013 r. podpisano na 10 lat umowę z wybranym partnerem prywatnym.

5. Małopolska Sieć Szerokopasmowa.  W ramach projektu powstanie sieć szkieletowo-dystrybucyjna o długości ponad 3 000 km, zawierająca blisko 500 węzłów telekomunikacyjnych. Zarząd Województwa podjął decyzję o sprzedaży udziałów województwa w spółce Małopolska Sieć Szerokopasmowa. 26 marca 2013 r. Województwo Małopolskie i firma Hyperion S.A. zawarły umowę sprzedaży wszystkich udziałów Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej sp. z o.o. Przeniesienie własności udziałów nastąpiło z chwilą podpisania umowy i tym samym Hyperion S.A. został nowym właścicielem Spółki. 23 sierpnia 2013 r. MSS zawarła ze spółką MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie oraz ze spółką Comp S.A. z siedzibą w Warszawie umowy, których przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej oraz dostawa sprzętu aktywnego wraz z montażem.  

6. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie. Projekt zakłada powstanie sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, gwarantującej świadczenie usług hurtowych usług teleinformatycznych. W ramach projektu przewiduje się wybudowanie 2 000 km światłowodów oraz ponad 14 węzłów szkieletowych i około 193 dystrybucyjnych. 11 lipca 2012 r. rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy i operatora projektu w ramach Ustawy Pzp. 26 września 2013 r. podpisano umowę z partnerem prywatnym spółką HAWE S.A. Projekt będzie realizowany przy współpracy ze spółką Alcatel-Lucent Polska oraz TP Teltech, z którymi podpisano umowę podwykonawcze. Grupa Kapitałowa HAWE świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych.

7. Internet dla Mazowsza. Projekt zakłada wybudowanie 542 km (oraz dzierżawę 40 km) sieci szkieletowej, 1 385 km szkieletowo-dystrybucyjnej (sieć współbieżna) oraz 1 713 km sieci dystrybucyjnej na terenie woj. mazowieckiego. W dniu 29 października 2012 r. projekt otrzymał pozytywną notyfikację pomocy publicznej Komisji Europejskiej, co potwierdza zgodność projektu z rynkiem wewnętrznym, jednak projekt nie otrzymał decyzji w sprawie notyfikacji dla dużego projektu. 16 listopada 2012 r. ogłoszono zamówienie w ramach Ustawy Pzp w trybie dialogu konkurencyjnego na zaprojektowanie, budowę i eksploatację sieci. 10 lipca 2013 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, następnie 3 października 2013 r. podpisano umowę z partnerem prywatnym na kompleksową realizację inwestycji.

8. Kompleksowa termomodernizacja  budynków oświatowych Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (więcej: www.bip.swidnica.zgora.pl). Projekt obejmuje zaprojektowanie, wykonanie prac termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej objętych projektem oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym, w tym zarządzanie źródłami energii. Przedsięwzięcie obejmuje następujące obiekty: Obiekt 1): Szkoła Podstawowa w Świdnicy, ul. Ogrodowa 26; Obiekt 2) Szkoła Podstawowa w Koźli nr 17; Obiekt 3):  Szkoła Podstawowa w Słonem, ul. Szkolna nr 1; Obiekt 4): Budynek administracyjno-biurowy w Świdnicy, ul. Długa nr 25. 27 września 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach środków Lubuskiego RPO 2007-2013. 30 kwietnia 2014 r. podpisano umowę o ppp.

Projekty hybrydowe w Polsce w latach 2007-2013 realizowane w modelu DB+O 

Lp.

Nazwa projektu /etap realizacji

Wartość projektu brutto
 (mln zł)

Wkład unijny (mln zł)

Program z jakiego pochodzą środki UE

Tryb wyboru partnera prywatnego

  9.

Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej i zarządzanie jej infrastrukturą /realizacja (budowa)

410

nd

RPO Wielkopolskie 2007-2013

Prawo zamówień publicznych (budowa) i Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi (operator infrastruktury)

10.

Zarządzanie Sosnowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym (SPNT)/projekt w fazie operacyjnej

14

nd

RPO Śląskie
2007-2013

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

11.

Zarządzanie infrastrukturą sportową stoku Dębowiec w Bielsku-Białej/
projekt w fazie operacyjnej

61

nd

RPO Śląskie
2007-2013

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

12.

Wyłonienie Operatora Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ / projekt w fazie operacyjnej

5

nd

RPO Dolnośląskie 2007-2013

koncesja na roboty budowlane lub usługi

13.

Wyłonienie Operatora zarządzającego Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu (MCSM) utworzonym w ramach projektu pn. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 /projekt w fazie operacyjnej

16

nd

RPO Kujawsko-Pomorskie 2007-2013

koncesja na roboty budowlane lub usługi

14. Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwo publiczno-prywatne z Operatorem Infrastruktury w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie" / realizacja (budowa)

52

nd

PO RPW 2007-2013

Prawo zamówień publicznych (dialog konkurencyjny)

15.

Koncesja na usługi pn. Wykonywanie funkcji Operatora infrastruktury w ramach projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap / realizacja (budowa)

10

nd

RPO Łódzkie 2007-2013

koncesja na roboty budowlane lub usługi

16.

Partnerstwo publiczno-prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie / realizacja (budowa)

33

nd

PO RPW 2007-2013

Prawo zamówień publicznych (przetarg nieograniczony)

17.

Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowa i eksploatacja sieci / realizacja (budowa)

15

nd

RPO Dolnośląskie 2007-2013

Prawo zamówień publicznych (przetarg nieograniczony)

18.

Koncesja na usługi świadczone w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z wykorzystaniem infrastruktury Term Warmińskich / realizacja (budowa)

88

nd

RPO Warmińsko-Mazurskie 2007-2013

koncesja na roboty budowlane lub usługi

19.

Zawarcie umowy na usługi świadczone w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w projekcie pod nazwą Śląska Regionalna
Sieć Szkieletowa / realizacja (budowa)

48

nd

RPO Śląskie 2007-2013

Prawo zamówień publicznych  (przetarg nieograniczony)

20.

Wyłonienie Operatora Zewnętrznego na zarządzanie i efektywne administrowanie wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Zamku w Szydłowcu rewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza / realizacja

4

nd

RPO Mazowieckie 2007-2013

koncesja na roboty budowlane lub usługi

SUMA

756

 

 

Według stanu na grudzień 2015 r.


Szczegółowe opisy projektów najbardziej zaawansowanych względem wyboru partnera prywatnego:

9. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej i zarządzanie jej infrastrukturą (więcej: www.szerokopasmowawielkopolska.pl). Projekt stanowi interesujące doświadczenie z uwagi na skomplikowany zakres inwestycji i tryb wyboru partnera prywatnego zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o ppp, znowelizowanym ustawą z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. nr 106, poz. 675). Budowa sieci została zlecona na podstawie ustawy Pzp, a utrzymywanie infrastruktury odbywać się będzie przez operatora na mocy umowy o koncesji na usługi. W maju 2012 r. projekt uzyskał pozytywną decyzję KE odnośnie notyfikacji pomocy publicznej w projekcie, natomiast 31 grudnia 2012 r. został przekazany wniosek o potwierdzenie wkładu wspólnotowego dla projektu dużego. W następstwie ogłoszonych w sierpniu 2012 r. postępowań przetargowych, budowa sieci rozpocznie się z chwilą dokonania wyboru wykonawcy dla sześciu obszarów inwestycyjnych.

10. Zarządzanie Sosnowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym (SPNT). Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny powstał w ramach projektu kluczowego: Gospodarcza Brama Śląska Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, zadanie 1 i zadanie 2. Budowa inwestycja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Uroczyste otwarcie SPNT zostało dokonane przez Urząd Miejski w Sosnowcu 7 maja 2012 r. Następnie Gmina Sosnowiec wyłoniła w drodze postępowania koncesyjnego, zgodnie z Ustawą o Koncesji na roboty budowlane lub usługi z 9 stycznia 2009 r. operatora Parku, którym została Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. podpisując 25 lipca 2012 r. Umowę Koncesji na Usługi. Przejęcie SPNT nastąpiło 3 sierpnia 2012 r. Aktualnie trwają działania zmierzające do zasiedlenia Sosnowieckiego Parku.

11. Zarządzanie infrastrukturą sportową stoku Dębowiec w Bielsku-Białej. W ramach projektu na stoku Dębowiec powstała następująca infrastruktura: kolej kanapowa o długości 600 m, trasa narciarska zjazdowa, wyciąg zaczepowy dla dzieci o długości 84 m, park linowy, plac zabaw dla dzieci wyposażony m.in. w piramidę wspinaczkową, huśtawki, skałkę i ściankę wspinaczkową, karuzelę itp. W grudniu 2012 r. Gmina Bielsko-Biała podpisała z firmą ZIAD Bielsko-Biała S.A. (wybraną w drodze postępowania na wybór operatora infrastruktury Dębowca) - Umowę koncesji na usługi polegające na utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną stoku Dębowca w Bielsku-Białej. 18 stycznia 2013 r. nastąpiło oficjalne otwarcie powstałego w ramach dofinansowania Ośrodka na Dębowcu, który obecnie funkcjonuje pod nazwą: „Bielsko-Bialski Ośrodek Rekreacyjno-Narciarski”.

12. Wyłonienie Operatora Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ. Realizacja projektu pn. Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ, została zrealizowana w ramach środków RPO Dolnośląskiego 2007-2013. Przedmiotem koncesji jest pełnienie przez koncesjonariusza funkcji Operatora Centrum Kongresowo za wynagrodzeniem w postaci prawa do wykonywania przedmiotu koncesji, w tym prawa do pobierania pożytków z przedmiotu koncesji w postaci opłat pobieranych od odbiorców usług Centrum oraz świadczenia innych usług. Obszarem dla wykonywania koncesji jest trzecia kondygnacja budynku głównego Zamku składająca się z ponad 70 pomieszczeń. Umowę koncesyjną podpisano 1 grudnia 2013 r.

13. Wyłonienie Operatora zarządzającego Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu (MCSM) utworzonym w ramach projektu pn. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Podstawową misją MCSM jest prowadzenie aktywnej międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży szkolnej oraz akademickiej z całego świata, wspieranie procesu integracji europejskiej, rozwijanie i promowanie aktywnych form wypoczynku i turystyki wśród młodzieży, a także promowanie regionu jako miejsca spotkań różnych kultur i narodów. Przedmiotem koncesji jest efektywne zarządzanie majątkiem wytworzonym w wyniku realizacji projektu. Projekt nie jest objęty pomocą publiczną. Wynagrodzeniem Koncesjonariusza będzie wyłącznie prawo do eksploatacji, w tym pobierania pożytków z przedmiotu koncesji. Umowę koncesyjną podpisano 27 czerwca 2014 r.

14. Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym z Operatorem Infrastruktury w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”. Celem projektu jest powstanie ok. 2 900 km sieci światłowodowej oraz zainstalowanie 312 węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych. 17 lipca 2012 r. rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy projektu w ramach Ustawy Pzp w trybie dialogu konkurencyjnego. 22 maja 2013 r. dokonano wyboru projektodawcy i wykonawcy projektu. Wybór operatora infrastruktury będzie prowadzony oddzielnym postępowaniem, trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia procedury przetargowej. 14 lutego 2013 r. otrzymał decyzję w sprawie notyfikacji dla dużego projektu. Inwestycja będzie kosztować ponad 385 mln złotych, w tym dotacja unijna z Programu Rozwój Polski Wschodniej wyniesie około 267 mln zł. Wyboru operatora infrastruktury w ramach ppp dokonano  13 maja 2015 r.

15. Koncesja na usługi pn. Wykonywanie funkcji Operatora infrastruktury w ramach projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna-2 Etap (www.lrst.lodzkie.pl) Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do sieci szerokopasmowej na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w województwie łódzkim, w powiatach: opoczyńskim, pajęczańskim, radomszczańskim, wieluńskim i wieruszowskim. Po wybudowaniu sieć zostanie udostępniona wyłonionemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu - Operatorowi Infrastruktury - do eksploatacji i wykonywania zobowiązania do zapewnienia efektywnego hurtowego dostępu. Operator będzie nadzorował dostęp do sieci oraz usług, z wykorzystaniem specjalistycznych systemów bezpieczeństwa, nadzoru, zarządzania, zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Umowę koncesyjną podpisano 7 sierpnia 2015 r.

16. Partnerstwo publiczno – prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie. Celem projektu jest zapewnienie do końca 2014 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90 proc. mieszkańców i 100 proc. instytucji publicznych i przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim. W ramach inwestycji powstanie ok. 1 400 km sieci światłowodowej i 148 węzłów dystrybucyjnych, które będą stanowić punkty dla operatorów telekomunikacyjnych. 14 stycznia 2013 r. otrzymał decyzję w sprawie notyfikacji dla dużego projektu. 29 stycznia 2013 r. na postawie przetargu nieograniczonego, dokonano wyboru wykonawcy który zaprojektuje i wybuduje infrastrukturę. Wyboru operatora infrastruktury w ramach ppp dokonano 18 sierpnia 2015 r.

17. Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowa i eksploatacja sieci. W ramach projektu planuje się wybudowanie ponad 1 700 km sieci składającej się z warstwy szkieletowej oraz warstwy dystrybucyjnej zlokalizowanej na terenach wiejskich i małych miast. Planowane jest wybudowanie 91 węzłów sieciowych oraz dwa centra zarządzania siecią. 14 grudnia 2012 r. projekt otrzymał decyzję w sprawie notyfikacji pomocy publicznej, następnie 28 lutego 2012 r. na postawie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy, który zaprojektuje i wybuduje infrastrukturę. 9 grudnia 2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym wyboru operatora infrastruktury. Umowę z partnerem prywatnym tj. operatorem infrastruktury podpisano 28 sierpnia 2015 r.

18. Koncesja na usługi świadczone w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z wykorzystaniem infrastruktury Term Warmińskich. Celem przedsięwzięcia jest  zaprojektowania, wybudowania i zarządzania kompleksem basenów krytych i otwartych wykorzystujących wodę geotermalną, zaplecza odnowy biologicznej, kompleksu hotelowo-gastronomicznego i zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Lidzbarku Warmińskim. Partner prywatny będzie utrzymywał infrastrukturę Term Warmińskich i zarządzał nią, a w szczególności będzie wykonywał obowiązki zarządcy obiektu budowlanego określone w ustawie Prawo budowlane i innych przepisach prawa. Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie wyłącznie prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, polegające na prawie do pobierania opłat za usługi Term Warmińskich. Partner prywatny będzie zobowiązany do zapłaty Powiatowi Lidzbarskiemu czynszu dzierżawnego, naliczanego jako odsetek od przychodów partnera prywatnego z tytułu opłat za usługi Term Warmińskich. Umowa koncesyjna została podpisana 9 października 2015 r.

19. Śląska Zawarcie umowy na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w projekcie pod nazwą Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa. Projekt zakłada wybudowanie 495 km sieci składającej się z 58 sztuk węzłów szkieletowych typu A i B wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego na terenie woj. śląskiego. W październiku 2012 r. projekt otrzymał decyzję w sprawie notyfikacji pomocy publicznej, następnie w październiku 2013 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury. Kolejnym etapem jest wybór operatora sieci, który prowadzony jest w formule ppp oddzielnym postępowaniem. 13 stycznia 2014 r. wybrano wykonawcę odpowiedzialnego za świadczenie usług doradczych w zakresie prawno-organizacyjnym, finansowo-ekonomicznym oraz technicznym. 9 czerwca 2014 r. ogłoszony został dialog techniczny poprzedzający postępowanie w sprawie wyboru operatora infrastruktury. 7 listopada 2014 r. ogłoszono postępowanie na wybór operatora. Umowę z partnerem prywatnym tj. operatorem infrastruktury podpisano 9 października 2015 r.

20. Wyłonienie Operatora Zewnętrznego na zarządzanie i efektywne administrowanie wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Zamku w Szydłowcu rewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza. Przedmiotem koncesji jest zarządzanie i efektywne administrowanie przekazanymi pomieszczeniami w budynku Zamku w Szydłowcu zrewitalizowanego w ramach środków UE. Operator ma obowiązek zachowania wszelkich wskaźników realizacji projektu oraz wypełniania wszelkich założeń projektu poprzez poprawną realizację umowy koncesji.


Baza projektów hybrydowych zawiera szczegółowe informacje na temat zidentyfikowanych projektów w tym: programu, wartości projektu i wysokości jego dofinansowania, modelu realizacji ppp, stopnia zaawansowania jego realizacji, podstawy prawnej wyboru partnera prywatnego, daty zawarcia umowy z partnerem wraz z okresem jej realizacji oraz daty zawarcia umowy o dofinansowanie. Baza projektów hybrydowych będzie systematycznie aktualizowana.

 

Baza Projektów Hybrydowych - grudzień 2015 r. (PDF 109 KB)  

 

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

NSS Unia Europejska