Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

17-11-2015

Informacje ogólne

  

Kluczowym obszarem zainteresowania Platformy PPP są projekty hybrydowe.

WSTĘP

Projekt hybrydowy - w literaturze międzynarodowej przyjęło się pojęcie projektu hybrydowego, jako projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym wykorzystane zostały środki unijne. Środki funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią w takim modelu uzupełnienie finansowania prywatnego. Projektów hybrydowych jest niewiele. EPEC (Europejskie Centrum Wiedzy o PPP utworzone m.in. przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny i państwa członkowskie) zidentyfikował 49 projektów tego typu w Europie.

Projekty łączące model ppp z funduszami UE podlegają jednocześnie regułom ppp oraz regułom dotyczącym Funduszy Europejskich. Z takimi projektami łączą się dodatkowe, specyficzne ryzyka (np. ryzyko poziomu dofinansowania, ryzyko zwrotu funduszy unijnych czy też ryzyko trwałości projektu i ryzyko znaczących zmian w projekcie, wymagających akceptacji przez Komisję Europejską). A zatem przygotowanie planu finansowego projektu ppp, które przewiduje  wsparcie ze środków UE wymaga pracy o większym stopniu złożoności i jest obarczone większą liczbą wymagań wynikających z regulacji prawnych na poziomie europejskim i krajowym.

Preferowane przez Komisję Europejską kierunki przyszłego wsparcia z funduszy unijnych są zbieżne z obszarami szczególnie interesującymi dla ppp. Są to obszary związane ze świadczeniem usług publicznych, wymagających wielomiliardowych nakładów, których sektor publiczny z pewnością nie będzie w stanie ponieść samodzielnie; m.in. transport, ochrona środowiska (w tym gospodarka odpadami), energetyka (w tym efektywność energetyczna), rewitalizacja i ochrona zdrowia.

MODELE PROJEKTÓW HYBRYDOWYCH

Zgodnie z wynikami analiz dokonanych w ramach prac horyzontalnych JASPERS, określone zostały modele ppp pozwalające na łączenie środków unijnych z formułą ppp. Modele zostały opracowane w oparciu o stopień przeniesienia ryzyka do sektora prywatnego przewidzianego w ramach każdego rodzaju modelu projektu. Od modeli obejmujących przeniesienie o ograniczonym ryzyku (np. ryzyko dotyczące eksploatacji i utrzymania) aż do modeli obejmujących przeniesienie o wyższym ryzyku (np. ryzyko dotyczące projektowania, budowy, finansowania i eksploatacji). Definicje czterech badanych przez JASPERS Modeli ppp są następujące:

PPP 1 - Eksploatacja i utrzymanie ze środków prywatnych (DB+O): etap budowy jest wyraźnie oddzielony od etapu eksploatacji i utrzymania za pomocą dwóch różnych umów. W pierwszej umowie podmiotowi prywatnemu zleca się funkcje projektowania i budowania. W drugiej temu samemu lub innemu podmiotowi prywatnemu zleca się eksploatację i utrzymanie infrastruktury.

PPP 2 - Projektuj-buduj-eksploatuj (DBO): podmiot publiczny przyznaje zamówienie na etap budowy, eksploatacji i utrzymania podmiotowi prywatnemu na podstawie pojedynczej umowy DBO.

PPP 3 - Równoległe finansowanie nakładów inwestycyjnych: stosowane w celu finansowania dwóch uzupełniających się infrastruktur na podstawie dwóch oddzielnych umów. Na podstawie jednej umowy podmiot prywatny projektuje i buduje jedną infrastrukturę, a na podstawie drugiej podmiot prywatny (ten sam lub inny) projektuje, buduje i finansuje drugą infrastrukturę oraz eksploatuje i utrzymuje obie infrastruktury. W tym modelu podmiot prywatny częściowo lub w pełni bierze udział w finansowaniu drugiej umowy. Dotacja unijna jest wykorzystywana do finansowania wyłącznie pierwszej infrastruktury.

PPP 4 - Projektuj-buduj-finansuj-eksploatuj (DBFO)
: DBFO to model, w którym ryzyko związane z projektem, budową, finansowaniem i eksploatacją jest przenoszone na podmiot prywatny. DBFO może stanowić klasyczny model bazujący na koncesji z przychodami z opłat nałożonych na użytkowników płaconych na rzecz podmiotu prywatnego lub model wykorzystujący opłaty za dostępność (z opłatami od użytkowników płaconych na rzecz podmiotu publicznego lub bez takich opłat) w trakcie całego okresu eksploatacji projektu, lub połączenie obu modeli.

UREGULOWANIA UE DLA PROJEKTÓW HYBRYDOWYCH

Formuła projektów hybrydowych może stać się popularna w krajach, które bardzo intensywnie korzystają z unijnego dofinansowania. Fundusze przekazywane przez Komisję Europejską, mogą być ważnym uzupełnieniem środków finansowych pozyskanych przez partnera prywatnego na projekt ppp. Perspektywa finansowa 2014-2020 może być przełomem dla ppp hybrydowych m.in. z powodu coraz większych trudności w pozyskaniu przez podmioty publiczne środków finansowych na wkład własny w projektach UE. Jednak główną przyczyną takiej prognozy są nowe regulacje poświęcone zagadnieniom związanym z realizacją projektów hybrydowych, wprowadzonych do treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (tzw. Rozporządzenie ogólne) dotyczącego polityki spójności w latach 2014-2020. Nowe regulacje przyjęły postać odrębnego rozdziału, który wprowadzono do tego aktu. Ministerstwo  Infrastruktury i  Rozwoju  wykazało się dużą aktywnością w trakcie prac nad kształtem tych uregulowań.

Historia wprowadzenia zapisów do Rozporządzenia nr  1303/2013 dotyczącego polityki spójności w latach 2014-2020:

  • uznanie szczególnej specyfiki ppp poprzez zapewnienie prymatu przepisów dla tego trybu nad przepisami o charakterze ogólnym,
  • wprowadzenie do rozporządzenia ogólnego definicji ppp,
  • zapewnienie, że beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub podmiot prywatny,
  • zapewnienie możliwości zmiany beneficjenta w trakcie realizacji projektu, bez uszczerbku dla przepisów dotyczących trwałości,
  • uznanie kwalifikowalności wydatków w przypadku wpłaty refundacji UE na rachunek powierniczy, jeśli kontrakt ppp przewiduje ponoszenie przez podmiot publiczny opłat za dostępność, rozłożonych w fazie operacyjnej projektu tj. po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków.

Poniżej zamieszczone zostały linki do dokumentów i zaleceń, związanych z tematyką łączenia ppp z funduszami UE.

Pobierz Pliki:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.          

Tytuł VII Wsparcie finansowe z EFSI, Rozdział II Szczególne przepisy dotyczące wsparcia z EFSI na rzecz partnerstw publiczno – prywatnych.

2. Partnerstwo Publiczno-Publiczne w ramach funduszy UE 2014-2020 (projekty hybrydowe) grudzień 2015 r. (PDF 1,9 MB)

3. Partnerstwo publiczno-prywatne w nowym okresie programowania (2014-2020). Komentarz do przepisów Rozporządzenia Ogólnego na lata 2014-2020 w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego   Publikacja MIiR (PDF 726 KB)
4. Partnerstwo publiczno-prywatne w ramach funduszy europejskich 2007-2013 Publikacja MIiR (PDF 1,34 MB)

5. "Raport z doświadczeń w przygotowaniu i realizacji projektu pn. System gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Poznania"  (PDF 1,31 MB) Publikacja MIiR


6. Raport prezentujący opis ścieżki przygotowania i realizacji projektu hybrydowego pn. „Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju”  (PDF 1,58 MB)


7. Łączenie finansowania za pomocą dotacji UE z partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) na rzecz infrastruktury. Wytyczne dotyczące stosowania modelu DBO w zakresie projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE (grudzień 2010 r.) (PDF 692 KB)  JASPERS

8. Połączenie finansowania za pomocą dotacji UE z partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) na rzecz infrastruktury. Modele koncepcyjne i indywidualne przykłady, grudzień 2010 r. (PDF 1,16 MB)  JASPERS

9. Wykorzystanie funduszy UE w ppp - omówienie metodologii i rozpoczęcie debaty o przyszłości. Publikacja EPEC przetłumaczona przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, maj 2011 r. 

10. Fundusze unijne w ppp - zestawienie projektów i studia przypadków. Publikacja EPEC przetłumaczona przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, czerwiec 2012 r.

11. Zalecenia nr 14/2011 Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (IZ POIiŚ) w sprawie procedur łączenia środków UE z modelem PPP w projektach odpadowych w Działaniu 2.1 POIiŚ (PDF 91 KB)

 

 

 

         

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska