Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

03-03-2017

Projekty generujące dochód


 

Projekt hybrydowy, jeśli spełnia stosowne warunki określone w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 roku (dalej: Rozporządzenie), staje się tzw. projektem generującym dochód po ukończeniu.

Projektem generującym dochód po ukończeniu jest operacja, która przynosi wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi. Co ważne, wpływy te muszą przewyższać wszelkie związane z projektem koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia (okres realizacji inwestycji oraz życia ekonomicznego projektu). Art. 61 Rozporządzenia w ust. 7 i 8 określa okoliczności, których wystąpienie sprawia, że dany projekt, pomimo spełnienia warunków wskazanych powyżej, nie może być uznany za generujący dochód (np. całkowity kwalifikowalny koszt projektu jest niższy niż 1 000 000 EUR).

W latach 2014-2020, gdy poziom dochodowości projektu, a co za tym idzie, również poziom dofinansowania dla projektów generujących dochód po ukończeniu można określać za pomocą  nowego mechanizmu, opartego na tzw. zryczałtowanych procentowych stawkach dochodów (ang. flat rate net revenue percentage). Obok stawek zryczałtowanych, analogicznie do okresu programowania 2007-2013, przy ustalaniu poziomu wsparcia finansowego ze środków UE można korzystać z metody tzw. luki w finansowaniu (ang. funding gap). W przypadku zastosowana tej metody poziom wsparcia określa się w oparciu o zasady opisane w art. 15-19 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Decyzja o tym, która z metod zostanie zastosowana, należy do instytucji zarządzającej danym programem operacyjnym.

Metoda zryczałtowanych stawek dochodów może być stosowana dla projektów z określonych sektorów i podsektorów, wskazanych w Załączniku nr V do Rozporządzenia (PDF 2,37 MB). Istnieje również możliwość zastosowania tej metody poprzez odpowiednie obniżenie maksymalnego poziomu dofinansowania dla całej osi priorytetowej lub działania. Zastosowanie stawek zryczałtowanych eliminuje konieczność obliczania wartości dofinansowania w oparciu o indywidualną analizę projektów. W jej miejsce przyjęto założenie, że projekty obejmujące dany sektor lub podsektor generują określony poziom dochodów, a zatem występuje w nich określony z góry poziom luki w finansowaniu.

Metoda zryczałtowanych stawek dochodów może być stosowana dla projektów z sektorów: dróg, kolei, transportu miejskiego, gospodarki wodnej i odpadów stałych, które zostały wskazane w Załączniku nr V do Rozporządzenia oraz dla sektora badań, rozwoju i innowacji, dla którego stawkę zryczałtowaną (20%) określa rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2015/1516 z dnia 10 czerwca 2015 roku. Istnieje również możliwość zastosowania tej metody poprzez odpowiednie obniżenie maksymalnego poziomu dofinansowania dla całej osi priorytetowej lub działania. Zastosowanie stawek zryczałtowanych eliminuje konieczność obliczania wartości dofinansowania w oparciu o indywidualną analizę projektów. W jej miejsce przyjęto założenie, że projekty obejmujące dany sektor lub podsektor generują określony poziom dochodów, a zatem występuje w nich określony z góry poziom luki w finansowaniu.

Szczegółowe informacje na temat zasad obliczania poziomu dofinansowania w projektach generujących dochód znajdują się w  Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód i projektów hybrydowych (PDF 1,20 MB). Dokument ten odnosi się również do kwestii zasad prowadzenia analizy finansowej, analizy ekonomicznej oraz analizy ryzyka projektów generujących dochód oraz projektów hybrydowych.

Syntetyczne informacje w zakresie zasad kalkulacji poziomu dofinansowania w projektach generujących można znaleźć w poniższym pliku, który został przygotowany w oparciu o zapisy wyżej wskazanych Wytycznych:

Określanie wartości dofinansowania w projektach generujących dochód w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 – informacja syntetyczna (PDF 205 KB) 

 

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska