Menu


28-07-2015

Duże projekty


 

Duże projekty

Uregulowania zawarte w rozporządzeniu nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 roku (dalej: rozporządzenie nr 1303/2013), które mogą mieć duże znaczenie dla realizacji projektów hybrydowych, to zasady oceny tzw. dużych projektów.

Zasady te zostały opisane w artykułach 100-103 rozporządzenia nr 1303/2013. O tym, czy w przypadku danego projektu hybrydowego będą miały zastosowanie powyższe przepisy, zdecyduje całkowity koszt kwalifikowalny inwestycji. Powinien on przekroczyć próg 50 mln euro. Wyjątek stanowią projekty zaliczane zgodnie z art. 9 rozporządzenia nr 1303/2013 do siódmego celu tematycznego (promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej), w których próg ten wynosi 75 mln euro.

Informacje dot. dużego projektu składa się do Komisji Europejskiej zgodnie z formatem określonym w Załączniku nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. (dalej: rozporządzenie nr 2015/207).

Duże projekty podlegają specjalnej procedurze weryfikacji. Projekty badane są w szczególności pod kątem zasadności udzielenia wsparcia finansowego (w oparciu o analizę kosztów i korzyści), a także w zakresie zgodności z politykami europejskimi (m.in. w obszarze ochrony środowiska naturalnego i pomocy publicznej).

Należy podkreślić, że zasady dotyczące dużych projektów mają zastosowanie wyłącznie do inwestycji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

W perspektywie finansowej 2014-2020, obok stosowanego dotychczas trybu weryfikacji dużych projektów przez służby Komisji Europejskiej, wprowadzono procedurę niezależnej oceny jakości (ang. independent quality review - IQR). W sytuacji, gdy państwo członkowskie zdecyduje się na ocenę dużego projektu w tym trybie, jego weryfikacja przeprowadzana jest przez niezależnych ekspertów. Weryfikacja ta kończy się wydaniem opinii (IQR report). Należy dodać, że szczegółowe zasady i kryteria oceny jakości dużych projektów zostały określone art. 22-23 oraz załączniku nr II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Następnie duży projekt jest notyfikowany do Komisji Europejskiej, która  w ciągu 3 miesięcy może zgłosić zastrzeżenia do jakości raportu ekspertów. Jeżeli tego nie uczyni, projekt uznaje się za zatwierdzony. Format dokumentu, w oparciu o który następować będzie notyfikacja dużego projektu od Komisji Europejskiej, a także wzór sprawozdania z niezależnej oceny jakości dużego projektu, zostały zawarte
w załączniku I rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.

Wprowadzono  również zasadę, zgodnie z którą aprobata Komisji Europejskiej ma charakter warunkowy do momentu podpisania pierwszego kontraktu na roboty budowalne. Musi to nastąpić w ciągu 3 lat od zatwierdzenia projektu. Co ważne, w przypadku projektów hybrydowych zastosowano odstępstwo od tej zasady polegające na tym, że w ciągu 3 lat od zatwierdzenia projektu przez Komisję Europejską powinna zostać zawarta umowa ppp.

Zgodnie z art. 101 rozporządzenia nr 1303/2013 dla każdego dużego projektu należy przeprowadzić analizę ekonomiczną i finansową oraz analizę ryzyk. Przedmiotowe analizy należy przeprowadzić w oparciu o postanowienia Załącznika III do rozporządzenia nr 2015/207. Dodatkowo, w grudniu 2014 r. Komisja Europejska opublikowała dokument zawierający szczegółowe wskazania metodologiczne w tym przedmiocie:

Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (wersja polska) (PDF 7,73 MB)

Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects (wersja angielska) (PDF 11,9 MB)

Ponadto, wzmocnieniu uległo znaczenie list dużych projektów załączonych do programów operacyjnych. Listy te przestaną mieć charakter indykatywny, co w praktyce oznacza, że żaden duży projekt nie może być notyfikowany (po weryfikacji niezależnych ekspertów) lub przedłożony do oceny Komisji Europejskiej, jeżeli nie znajduje się na powyższej liście.

Zmieniły się również zasady certyfikacji wydatków dla dużych projektów. Wydatki te będzie można certyfikować do Komisji Europejskiej dopiero po notyfikowaniu lub przedłożeniu do oceny dużego projektu do tej instytucji (zarówno w trybie następującym po procedurze niezależnej oceny jakości, jak i w przypadku projektów składanych bezpośrednio do Komisji).

WSPARCIE JASPERS

Analogicznie do perspektywy finansowej 2007-2013 beneficjenci dużych projektów mogą korzystać ze wsparcia doradczego ekspertów Inicjatywy JASPERS (ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Wspólna Inicjatywa Wsparcia Projektów w Regionach Europejskich).

W przypadku projektów hybrydowych wsparcie JASPERS może okazać się szczególnie cenne na takich etapach przygotowania inwestycji, jak na przykład podejmowanie decyzji  o zastosowaniu modelu partnerstwa publiczno-prywatnego lub przygotowanie założeń odnośnie podziału ryzyk w umowie ppp. Wiedza i doświadczenie Inicjatywy mogą okazać się również cenne na etapie tworzenia modelu finansowego do analizy kosztów i korzyści.

Szczegółowe informacje na temat zakresu wsparcia Inicjatywy JASPERS znajdują się na stronie:  Wsparcie Inicjatywy JASPERS.