Menu


30-12-2016

Baza projektów hybrydowych 2007-2013


Informacja o projektach hybrydowych w Polsce


W ramach 13 Programów perspektywy finansowej 2007-2013 z wykorzystaniem klasycznego modelu PPP, w którym ryzyko związane z projektowanie, budową, finansowaniem oraz eksploatacją jest przeniesione na podmiot prywatny (DBFO, DBO) podpisano 7 umów o wartości 2 146 mln zł. Ich realizacja pozwoli w pełni osiągnąć cele zakładane w Programie Rozwoju Polski Wschodniej oraz w Programach Regionalnych Województwa   Świętokrzyskiego, Mazowieckiego, Lubuskiego oraz Pomorskiego. Wśród nich jeden, jako pierwszy projekt w Europie, skorzystał z niskooprocentowanej pożyczki oferowanej ze środków Inicjatywy JESSICA, finansowanej w ramach środków zwrotnych Unii Europejskiej. 

   

Projekty hybrydowe w Polsce w latach 2007-2013 realizowane w modelu DBFO oraz DBO 

Lp.

Nazwa projektu

Wartość projektu brutto
 (mln zł)

Wkład unijny (mln zł)

Program z jakiego pochodzą środki UE

Tryb wyboru partnera prywatnego

1.

Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju 

20

7

RPO Świętokrzyskie 2007-2013

Koncesja na roboty budowlane

2.

Rewitalizacja dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie 

100

42

RPO Pomorskie    2007-2013

PPP w trybie koncesji

3.

System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania 

925

330

POIiŚ  2007-2013

PPP w trybie PZP

4.

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie 

327

226

PO RPW 2007-2013

PPP w trybie PZP

5.

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie 

311

223

PO RPW 2007-2013

PPP w trybie PZP

6.

Internet dla Mazowsza 

458

341

RPO Mazowieckie 2007-2013

PPP w trybie PZP

7.

Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

5

2

RPO Lubuskie 2007-2013

PPP w trybie PZP

SUMA

2 146

1 225

 

 

 Według stanu na grudzień 2016 r.

 

Szczegółowe opisy projektów:

1. Budowa kompleksu mineralnych basenów w Solcu-Zdroju. Projekt najbardziej zaawansowany pod względem realizacji dnia 22 lutego 2013 r. odbyło się oficjalne otwarcie pierwszego projektu hybrydowego w Polsce. Kompleks rozpoczął swoją działalność, a okres 27 lat zaczął biec od dnia podpisania umowy, tj. 9 stycznia 2009 r., co oznacza, że okres obowiązywania koncesji zakończy się w październiku 2037 r. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (RPOWŚ), Priorytet II, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.

2. Rewitalizacja dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie (więcej: www.sopot.pl). W ramach projektu powstanie dwupoziomowy plac miejski połączony z deptakiem na ul. Bohaterów Monte Cassino w Sopocie, podziemny parking dla 270 aut, nowy dwupoziomowy dworzec PKP przygotowany do obsługi ok. 5800 osób na dobę, a także nowy hotel i galeria placówek handlowo-usługowych. Po zakończeniu inwestycji głównym punktem obszaru będzie promenada z licznymi kawiarniami i miejscami odpoczynku. Jest to projekt, którego finansowanie odbywa się w ramach środków zwrotnych Inicjatywy JESSICA pozyskanych w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Umowę o pożyczkę w wysokości blisko 42 mln zł podpisano 7 stycznia 2013 r. Prace budowlane zostały zakończone w grudniu 2015 r.

3. System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania (więcej: www.ekokonsultacje.pl). Projekt przewiduje wybudowanie instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych o wydajności 210 tys. ton rocznie; pozwoli Miastu spełnić wymagania wynikające z polskiego i europejskiego prawa, a dotyczące ograniczenia ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska, odzysku części odpadów oraz upowszechniania i rozwijania selektywnej zbiórki odpadów.  Jest kluczowym projektem pilotażowym Platformy PPP. Zakończono fazę wybór partnera prywatnego w formule dialogu konkurencyjnego i  w grudniu 2012 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, następnie 8 kwietnia 2013 r. podpisano umowę z wybranym partnerem prywatnym Sita Zielona Energia Sp. z o.o. Zgodnie z procedurą dla tzw. dużych projektów złożono wniosek do Komisji Europejskiej o dofinansowanie z funduszy unijnych. Wcześniej wniosek aplikacyjny otrzymał akceptację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Ministerstwa Środowiska oraz byłego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

4. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie. Przedmiotem projektu jest wybudowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego szerokopasmowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej, zapewniającej mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. 10 listopada 2011 r. projekt otrzymał notyfikację Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla projektów Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. 1 czerwca 2012 r. ogłoszono postępowanie w formie dialogu konkurencyjnego, następnie 19 lutego 2013 r. Zarząd Województwa zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty wykonawcy i operatora projektu.  19 kwietnia 2013 r. podpisano na 10 lat umowę z wybranym partnerem prywatnym.

5. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie. Projekt zakłada powstanie sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, gwarantującej świadczenie usług hurtowych usług teleinformatycznych. W ramach projektu przewiduje się wybudowanie 2 000 km światłowodów oraz ponad 14 węzłów szkieletowych i około 193 dystrybucyjnych. 11 lipca 2012 r. rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy i operatora projektu w ramach Ustawy Pzp. 26 września 2013 r. podpisano umowę z partnerem prywatnym spółką HAWE S.A. Projekt będzie realizowany przy współpracy ze spółką Alcatel-Lucent Polska oraz TP Teltech, z którymi podpisano umowę podwykonawcze. Grupa Kapitałowa HAWE świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych.

6. Internet dla Mazowsza. Projekt zakłada wybudowanie 542 km (oraz dzierżawę 40 km) sieci szkieletowej, 1 385 km szkieletowo-dystrybucyjnej (sieć współbieżna) oraz 1 713 km sieci dystrybucyjnej na terenie woj. mazowieckiego. W dniu 29 października 2012 r. projekt otrzymał pozytywną notyfikację pomocy publicznej Komisji Europejskiej, co potwierdza zgodność projektu z rynkiem wewnętrznym, jednak projekt nie otrzymał decyzji w sprawie notyfikacji dla dużego projektu. 16 listopada 2012 r. ogłoszono zamówienie w ramach Ustawy Pzp w trybie dialogu konkurencyjnego na zaprojektowanie, budowę i eksploatację sieci. 10 lipca 2013 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, następnie 3 października 2013 r. podpisano umowę z partnerem prywatnym na kompleksową realizację inwestycji.

7. Kompleksowa termomodernizacja  budynków oświatowych Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (więcej: www.bip.swidnica.zgora.pl). Projekt obejmuje zaprojektowanie, wykonanie prac termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej objętych projektem oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym, w tym zarządzanie źródłami energii. Przedsięwzięcie obejmuje następujące obiekty: Obiekt 1): Szkoła Podstawowa w Świdnicy, ul. Ogrodowa 26; Obiekt 2) Szkoła Podstawowa w Koźli nr 17; Obiekt 3):  Szkoła Podstawowa w Słonem, ul. Szkolna nr 1; Obiekt 4): Budynek administracyjno-biurowy w Świdnicy, ul. Długa nr 25. 27 września 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach środków Lubuskiego RPO 2007-2013. 30 kwietnia 2014 r. podpisano umowę o ppp.

 

Baza Projektów Hybrydowych - grudzień 2016 r. (PDF 28 KB)