Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


24-02-2012

Sytuację mieszkaniową w Polsce i perspektywy jej rozwoju omówiono podczas Kongresu Mieszkalnictwa Gminnego

Każde odpowiedzialne miasto bądź gmina powinno posiadać rzetelnie opracowaną politykę mieszkaniową i zawartą w niej diagnozę - przekonywali 23 lutego 2012 r. uczestnicy Kongresu Mieszkalnictwa Gminnego. Jego organizatorem był Instytut Gospodarki Nieruchomościami (IGN). 

Kongres uzyskał patronat honorowy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, reprezentowanego podczas obrad przez Piotra Stycznia, podsekretarza stanu w tym resorcie. 

Podczas Kongresu zaprezentowany został (Monika Kramek, ekspert IGN) najnowszy raport, dotyczący sytuacji mieszkaniowej polskich miast i gmin, opracowany przez ekspertów Instytutu na podstawie danych otrzymanych od urzędów największych miast i gmin. Wynika z niego, że 2011 r. był najgorszym rokiem w ostatnim pięcioleciu pod względem ogólnej liczby oddanych do użytku mieszkań. Jednocześnie w kraju ciągle brakuje ok. 1 mln lokali mieszkalnych. Za średnie miesięczne wynagrodzenie można obecnie nabyć w Polsce 0,8 m. kw. powierzchni, podczas, gdy przeciętnie w Europie Zachodniej 2-3 metry kw. mieszkania.

Piotr Styczeń podsekretarz stanu MTBiGM

Piotr Styczeń podsekretarz stanu MTBiGM

 

Piotr Styczeń omówił propozycje zmian do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Z kolei Arkadiusz Borek, prezes Zarządu IGN w Katowicach, przedstawił alternatywne rozwiązania dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego przy minimalizacji udziału środków z budżetu gminy. Kwestie inwestowania przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS-y) poprzez obligacje zamienne i odroczone prawo własności w miejsce Krajowego Funduszu Mieszkaniowego były temetem wystąpienia Krzysztofa Mikuły, wiceprezesa Zarządu Katowickiego TBS. O ograniczaniu barier i racjonalizacji zasad gospodarowania publicznym zasobem mieszkaniowym opowiedziała Eliza Chojnicka, zastępca dyrektora w ministerstwie transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. 

 

Prezentacja Michała Piwowarczyka

Prezentacja Michała Piwowarczyka

 

Jedną z możliwości rozwoju mieszkalnictwa i infrastruktury komunalnej jest realizacja tego typu inwestycji w formule PPP. Prezentacje na ten temat oraz rolę Platformy PPP w promocji partnerstwa, omówili przedstawiciele ministerstwa rozwoju regionalnego: Michał Piwowarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Przygotowania Projektów Indywidualnych oraz Marta Woźniak koordynująca w MRR prace grupy roboczej Platformy PPP ds. mieszkalnictwa komunalnego oraz budynków użyteczności publicznej.

 

Prezydium od prawej: Arkadiusz Borek, Michał Piwowarczyk, Marta Woźniak

Prezydium od prawej: Arkadiusz Borek, Michał Piwowarczyk, Marta Woźniak

Prelegenci z MRR wskazywali, że sektor mieszkalnictwa komunalnego w Polsce boryka się przede wszystkim z niedostatkiem lokali oraz niską dynamiką wzrostu nowych inwestycji, których powstawanie powinno zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób o obniżonych dochodach. Potrzeby samorządów w tym zakresie stale rosną, a liczba nowopowstałych mieszkań komunalnych wciąż nie jest wystarczająca. Dodatkowo o środki UE w sektorze mieszkalnictwa mogą ubiegać się jedynie projekty zakładające remont, rewitalizację istniejących obiektów lub ich termomodernizację. To oznacza, że w zakresie nowych obiektów mieszkalnictwa czynszowego środki te są niedostępne. Stanowi to dodatkową przesłankę do szukania nowych możliwości finansowania tego typu inwestycji. Partnerstwo publiczno-prywatne to niewątpliwie jedno z narzędzi finansowych, dzięki któremu gmina może sprawnie wywiązać się z zadań publicznych.

Pobierz plik:
Materiał Kongresu Rozwoju Mieszkalnictwa Gminnego 2012 (10,5 MB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska