Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


01-10-2012

Udział przedstwicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w spotkaniach Grup Roboczych EPEC

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych)  wzięli udział w spotkaniach trzech Grup Roboczych European PPP Expertise Centre (EPEC), które odbyły się w Brukseli w dniach 25-26 września 2012 r.: Grupa Robocza ds. łączenia funduszy UE i PPP - „Combining EU Funds and PPPs – Phase II”; Grupa Robocza  ds. rozwiązań finansowych dla projektów PPP - „Emerging Solutions for Financing PPPs”; Grupa Robocza  ds. zagadnień instytucjonalnych - “PPP units and related institutional frameworks”.

Grupa Robocza ds. łączenia funduszy UE i PPP poświęcona była omówieniu zapisów do rozporządzenia ogólnego dla perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie projektów hybrydowych oraz związanej z tym procedury. EPEC zaprezentował także propozycję zakresu wytycznych dotyczących projektów hybrydowych, planowanych do przygotowania. Przedstawiciele MRR zgłosili propozycje w tym zakresie oraz zaoferowali aktywny udział Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w wypracowaniu przedmiotowych wytycznych.

Grupa Robocza ds. rozwiązań finansowych dla projektów PPP dotyczyła omówienia dwóch nowych rozwiązań planowanych do wdrożenia w perspektywie finansowej 2014-2020: Connecting Europe Facility oraz Project Bond Initiative. EPEC przedstawił także projekt przewodnika dla zamawiających w zakresie włączenia do procedury przetargowej zasad umożliwiających emitowanie tzw. obligacji projektowych.

Na Grupie Roboczej ds. zagadnień instytucjonalnych EPEC zaprezentował zbiorcze podsumowanie tzw. raportów instytucjonalnych z poszczególnych państw członkowskich UE. Raporty instytucjonalne obejmują swoim zakresem opis otoczenia instytucjonalnego zaangażowanego w realizację projektów PPP w każdym państwie członkowskim. Dodatkowo EPEC przedstawił propozycję stworzenia tzw. wskaźnika gotowości państw do realizacji projektów PPP. Przedstawiona została wstępna propozycja metodologii jego opracowania.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska