Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


31-10-2012

Posiedzenie połączonych grup roboczych Platformy PPP - podsumowanie i wnioski

19 i 20 września 2012 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie odbyły się dwa spotkania połączonych grup roboczych  Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - ds. prawnych i finansowych. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z ekspertami Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W spotkaniach uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele instytucji publicznych oraz eksperci sektora prywatnego.


Tematem spotkań było omówienie propozycji Francuskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Polsce, obejmujące postulaty zmian w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawie Prawo zamówień publicznych oraz ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Postulaty zmian w prawie w zakresie PPP obejmowały:

 • wprowadzenie możliwości bezpośredniego polegania na referencjach spółek wchodzących w skład danej grupy kapitałowej;
 • wprowadzenie regulacji dotyczących wpływu zmiany zasad wynagradzania na wybrany model procedury przetargowej;
 • wprowadzenie regulacji dotyczącej możliwości eliminacji uczestników postępowania w ramach prowadzonego dialogu konkurencyjnego;
 • eliminację wynagrodzenia jako obowiązkowego kryterium oceny ofert;
 • wprowadzenie możliwości określenia kryteriów oceny ofert w SIWZ, a nie w ogłoszeniu;
 • doprecyzowanie zasad prowadzenia dialogu konkurencyjnego;
 • doprecyzowanie regulacji dotyczących wyboru podwykonawców przez Partnera Prywatnego;
 • zniesienie zamkniętego katalogu zabezpieczeń wykonania umowy PPP;
 • dopuszczenie swobodnego wprowadzania zmian do umowy PPP;
 • wprowadzenie możliwości „sprzedaży” projektu przez podmiot publiczny;
 • doprecyzowanie pojęcia „większa część ryzyka ekonomicznego” na gruncie Ustawy koncesyjnej;
 • doprecyzowanie zasad wyboru podwykonawców przez koncesjonariusza;
 • doprecyzowanie zasad dotyczących kwalifikacji wydatków wynikających z umowy o PPP:
  • wydatki majątkowe,
  • wydatki bieżące.

Postulaty zmian w prawie w zakresie zagadnień podatkowych obejmowały:

 • możliwość rozliczenia przez partnera prywatnego straty podatkowej;
 • rozliczanie kosztów poniesionych przed utworzeniem spółki celowej;
 • zakres rozliczania środków trwałych poprzez odpisy amortyzacyjne;
 • rozliczanie kosztów pośrednich;
 • brak rozwiązań podatkowych dot. rozliczenia koncesji na roboty budowlane;
 • opodatkowanie wniesienia i zwrotu wkładu własnego;
 • możliwość rozliczania VAT naliczonego przez podmiot publiczny.

Postulaty zmian w prawie w zakresie zagadnień dotyczących klasyfikacji wydatków dla projektów ppp w oparciu o zasady Eurostatu obejmowały:

 • implementację do prawa polskiego decyzji EUROSTAT nr 18/2004 w zakresie ustalania, kiedy zobowiązania z umów o PPP będą zaliczane do państwowego długu publicznego;
 • określenie narzędzi metodologicznych służących ocenie sposobu podziału ryzyk w umowie o PPP ze względu na wymogi EUROSTAT;
 • ustalenie, które wydatki z umowy o PPP mają charakter wydatków majątkowych;
 • różnice między propozycjami Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej a propozycjami MG i MRR z 2012 r.


Pobierz prezentacje ze spotkań:

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska