Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-11-2012

Ogłoszenie o zamówieniu i dokumenty powiązane

 

2. Ogłoszenie o zamówieniu i dokumenty powiązane (kwiecień – wrzesień 2011 r.)

 

Na podstawie analiz i badań przeprowadzonych przez Beneficjenta oraz towarzyszący mu zespół doradczy (kluczowe dokumenty w tym zakresie zostały przedstawione w części dotyczącej I etapu prac przygotowawczych) podjęto decyzję o rozpoczęciu zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w celu pozyskania partnera prywatnego do realizacji projektu.

Poniżej prezentujemy zestawienie dokumentów, które zostały wytworzone na początkowym etapie procedury tj. od momentu publikacji ogłoszenia o zamówieniu do momentu ogłoszenia przez Zamawiającego listy pięciu podmiotów, które zakwalifikowały się do dalszego etap procedury tj. do udziału w dialogu z Zamawiającym.

1. Ogłoszenie o zamówieniu z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru partnera prywatnego Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (143 KB)
2. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (872 KB)

3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym pn. System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (115 KB)

4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (115 KB)

5. Załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (117 KB)

6. Załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu – Wykaz wykonanych robót budowlanych, spełniających wymogi pkt III, 2.3 ppkt 1 (a) ogłoszenia o zamówieniu Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (105 KB)

7. Załącznik nr 3 do wniosku o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu – Wykaz wykonanych usług, spełniających wymogi  pkt III, 2.3 ppkt 1 (b) ogłoszenia o zamówieniu Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (100 KB)

8. Komunikat w sprawie zapytań inwestorów z 6 maja 2011 r. Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (122 KB)
9. Wyjaśnienia Miasta Poznania dla inwestorów z 12 maja 2011 r. Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (108 KB)
10. Zestawienie zgłoszonych wniosków z 7 czerwca 2011 r. Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (46 KB)
11. Komunikat Miasta Poznania – wybór 5 oferentów z 13 września 2011 r. Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (295 KB)


 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska