Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


08-04-2013

Aktualności


/kwiecień 2013/

8 kwietnia 2013 r. podpisano umowę z partnerem prywatnym w największym w Polsce samorządowym projekcie realizowanym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Projekt pn. "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania" otrzymał wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 725 mln zł, z czego dotacja unijna wyniesie około 350 mln zł.

- To pionierska inwestycja w skali kraju realizowana w formule PPP. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego od początku wspierało ten projekt  – zaznaczył wiceminister Adam Zdziebło.

Nowa spalarnia będzie służyć 740 tys. mieszkańcom Poznania oraz 9 gminom powiatu poznańskiego.  Zakład termiczny umożliwi utylizację do 210 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. Dzięki temu zmniejszy się ilość odpadów kierowanych na tradycyjne składowisko oraz uciążliwość dla mieszkańców związana z nieprzyjemnymi zapachami. Spalarnia wyprodukuje również rocznie ponad 100 tys. MW energii elektrycznej oraz ponad 300 tys. GJ energii cieplnej odzyskanej ze spalonych odpadów.

Całe przedsięwzięcie pozwoli na:

 • uporządkowanie i organizację gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Poznania i okolicznych gmin,
 • dostosowanie gospodarki odpadami do wymogów formalno-prawnych, technologicznych oraz ekologicznych (wynikających z dyrektyw unijnych).

Inwestycja realizowana będzie we współpracy z wybranym partnerem prywatnym. Jego zadaniem będzie zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie oraz zarządzanie wybudowaną spalarnią przez okres 25 lat.

Wizualizacja spalarni w Poznaniu, SITA Zielona Energia

Wizualizacja spalarni w Poznaniu, SITA Zielona Energia 

Przygotowanie projektu oraz proces wyboru partnera prywatnego wspierany był od początku przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Pomoc miała charakter finansowy, tj. zapewnienie doradców zewnętrznych w zakresie zagadnień prawnych, ekonomiczno-finansowych, podatkowych, technicznych oraz merytoryczny – m.in. udział pracowników Ministerstwa w pracach komisji przetargowej dla projektu. Było to największe dotychczas wsparcie Ministerstwa dla przedsięwzięcia powstającego w takiej formule.

Zaangażowanie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oparte było na założeniu, że wypracowane w ramach projektu dokumenty wzorcowe będą wykorzystane przez inne podmioty publiczne, realizujące lub planujące podobne zadania inwestycyjne w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Dodatkowe informacje oraz systematycznie publikowane dokumenty z kolejnych etapów przygotowania tego przedsięwzięcia dostępne są na stronie internetowej Platformy PPP

Pobierz plik:
Informacja prasowa - Wsparcie projektów PPP przez MRR Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (147 KB) 

 

/styczeń 2013 r./

Miasto Poznań ogłosiło 21 grudnia 2012 r. informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wybór partnera prywatnego dla realizacji projektu spalarni, współfinansowanego ze środków unijnych.

Spośród trzech złożonych ofert ocenie poddano dwie (SITA Zielona Energia sp. z o.o. oraz Articulus sp. z o.o.), gdyż oferta złożona przez ITPOK Poznań sp. z o.o. została odrzucona jako niezgodna z postanowieniami SIWZ.

Oceniane oferty otrzymały następującą liczbę punktów:

 1. Sita Zielona Energia sp. z o.o. - 89,31 pkt.
 2. Articulus sp. z o.o. - 67,70 pkt.

W związku z powyższym za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez spółkę SITA Zielona Energia.

Z uwagi na znaczenie oraz precedensowy charakter projektu indywidualnego współfinansowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko "System gospodarki odpadami dla miasta Poznania" Ministerstwo Rozwoju Regionalnego czynnie zaangażowane było w jego przygotowanie, w szczególności poprzez wsparcie na etapie wyboru partnera prywatnego. W okresie od listopada 2011 r. do maja 2012 r. przeprowadzono pięć tur dialogu konkurencyjnego z pięcioma potencjalnymi oferentami. Proces ten został ukoronowany złożeniem trzech ofert na budowę i zarządzanie poznańską spalarnią odpadów.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Zamawiającego Strona otwiera się w nowym oknie


/listopad 2012 r./

15 listopada 2012 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu na wybór partnera prywatnego dla realizacji projektu indywidualnego "System Gospodarki Odpadami dla miasta Poznania". Swoje oferty złożyły następujące podmioty (podajemy wartość nakładów inwestycyjnych do poniesienia w okresie budowy, bez kosztów finansowania): 

 1. ITPOK Poznań sp. z o.o., 696,2 mln zł
 2. Sita-Zielona Energia sp. z o.o., 724,8 min zł
 3. Articulus Sp. z o.o., 856,7 min zł

Wszyscy partnerzy deklarują, że zrealizują inwestycję w ciągu 43 miesięcy i będą nią zarządzać przez 25 lat. Przedstawiciele Miasta Poznania deklarują, iż ocena i wybór najkorzystniejszej oferty potrwa do końca bieżącego roku.

 

/sierpień 2012/

Władze miasta zakończyły właśnie negocjacje z pięcioma firmami i konsorcjami, które ubiegają się o zaprojektowanie i budowę spalarni odpadów dla Poznania. Projekt pn. "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania", realizowany w ramach Działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem niebezpiecznych odpadów, Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), jest wspierany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od września 2011 roku Poznań prowadził rozmowy z 11 firmami, które złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w I etapie. W wyłonionej piątce znajdują się firmy: Articulus Sp. z o.o., Itpok Sp. z o.o., Remondis Waste to Energy Sp. z o.o., Sita – Zielona Energia Sp. z o.o. oraz konsorcjum firm: DALVEO POZNAŃ Sp. z o.o., DALVEO POZNAŃ OPCO Sp. z o.o., CNIM POZNAŃ Sp. z o.o., PBG OPERATOR Sp. z o.o. Do końca października 2012 roku podmioty te mogą składać wiążące oferty.

Przypomnijmy, że zadaniem partnera prywatnego będzie wybudowanie spalarni śmieci i instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz ich eksploatacja. Inwestycja obejmuje także realizację programu edukacji ekologicznej oraz działania promujące i informujące.

Przedsięwzięcie to, które łączy model partnerstwa publiczno-prywatnego z funduszami unijnymi ma charakter pilotażowy, w związku z czym objęte jest wsparciem MRR, które polega na zapewnieniu zaplecza doradczego podczas prowadzenia całego procesu wyboru partnera prywatnego.

Wartość dotacji unijnej wynosi 352 mln zł. Koszt całego projektu to około 1 041 mln zł.

 

/14-18.05.2012/

Dobiega końca faza dialogu konkurencyjnego dotyczącego postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego dla spalarni w Poznaniu, od 14 do 18 maja 2012 r. toczyła się V tura dialogu konkurencyjnego.  Zgodnie z przyjętymi założeniami, dialog jest w fazie końcowej i w terminie najbliższych tygodni spodziewane jest zakończenie prac nad Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i dokumentacją przetargową, celem rozpoczęcia etapu składania ofert przez partnerów prywatnych. Podpisanie umowy PPP przewidziane jest w październiku 2012 r., zaś zamknięcie finansowe projektu na początku 2013 r.

 

/09.12.2011/

6 grudnia 2011 r. Zakończyła się pierwsza runda dialogu konkurencyjnego w projekcie.

Proces wyboru partnera prywatnego w projekcie „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania” wkroczył w decydującą fazę. W listopadzie oraz grudniu 2011 r. odbyły się pierwsze rozmowy z partnerami prywatnymi, prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego.

Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie Ustawy o PPP, a wybór partnera prywatnego następuje w procedurze dialogu konkurencyjnego. Zamiarem Poznania jest umożliwienie partnerom prywatnym wpływu na ostateczną treść warunków zamówienia w interesie prowadzonego postępowania oraz przyszłej współpracy z  wybranym na podstawie złożonej oferty Partnerem Prywatnym.

Celem prowadzonego dialogu jest osiągnięcie konsensusu co do poszczególnych rozwiązań i zapisów umownych, a przede wszystkim umożliwienie partnerom prywatnym jak najpełniejszego przedstawienia uwag, komentarzy oraz propozycji realizacji inwestycji.

W trakcie pierwszej rundy dialogu, która prowadzona była 16-22 listopada 2011 r. w Poznaniu oraz 30 listopada – 6 grudnia 2011 r. w Warszawie, omówiono założenia do przyszłej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym m.in. zagadnienia środowiskowe, techniczne, technologiczne, kwestie związane z finansowaniem oraz wynagrodzeniem partnera prywatnego, a także zasady współpracy miedzy stroną publiczną i prywatną.

Kolejne tury spotkań planowane są w pierwszym kwartale 2012 r., po aktualizacji dotychczasowej dokumentacji o uwagi zgłoszone w trakcie pierwszej rundy. Dialog będzie prowadzony do momentu, gdy wypracowane zostaną rozwiązania, obejmujące wszelkie aspekty zamówienia (techniczne, finansowe i prawne), które w sposób optymalny spełnią oczekiwania partnera publicznego.

 

/14.11.2011/

W listopadzie 2011 r. rozpoczynają się pierwsze rozmowy prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego, tak więc proces wyboru partnera prywatnego  wkracza w decydującą fazę.

Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie Ustawy o PPP a wybór partnera prywatnego następuje w procedurze dialogu konkurencyjnego. Zamiarem Poznania jest umożliwienie partnerom prywatnym wpływu na ostateczną treść warunków zamówienia w interesie prowadzonego postępowania oraz przyszłej współpracy z wybranym na podstawie złożonej oferty Partnerem Prywatnym.

Celem prowadzonego dialogu jest osiągnięcie konsensusu co do poszczególnych rozwiązań i zapisów umownych, a przede wszystkim umożliwienie partnerom prywatnym jak najpełniejszego przedstawienia uwag, komentarzy oraz propozycji realizacji inwestycji.

Cechą charakterystyczną dialogu konkurencyjnego jest możliwość ustalania i negocjowania warunków zamówienia z wybranymi w procesie kwalifikacji podmiotowej pięcioma partnerami prywatnymi. Efektem prowadzonego dialogu powinno być wypracowanie rozwiązania najodpowiedniejszego z punktu widzenia Poznania, poprzez prowadzenie rozmów z partnerami prywatnymi i porównanie prezentowanych przez nich modeli realizacji przedsięwzięcia.

Dialog będzie prowadzony do momentu, gdy wypracowane zostaną rozwiązania obejmujące wszelkie aspekty zamówienia (techniczne, finansowe i prawne), które w sposób optymalny spełnią oczekiwania partnera publicznego.

 

/05.10.2011/

5 października 2011 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko projektu w ramach Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże miastu dotację w wysokości 352 milionów złotych z unijnego Funduszu Spójności.

 

/29.09.2011/

13 września 2011 r. Komisja Przetargowa dla projektu budowy spalarni w Poznaniu ogłosiła krótką listę 5 partnerów prywatnych (z 11, którzy przesłali wnioski o dopuszczenie do procedury), którzy otrzymali zaproszenie do etapu negocjacji.

Komunikat Komisji Przetargowej (295 KB) Plik w formacie PDF

Od tej decyzji nie zgłoszono odwołań.

Pełna lista wnioskodawców (50 KB) Plik w formacie PDF

Od tego momentu procedura wyboru wchodzi w najważniejszą fazę - negocjowania szczegółowych warunków współpracy pomiędzy partnerami prywatnymi i publicznym.

 

/06.06.2011/

3 czerwca 2011 r. upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wyłonienie Partnera Prywatnego do realizacji inwestycji pn: “System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I”.

Realizacja projektu jest przewidziana w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, a wybór partnera prywatnego nastąpi w trybie ustawy prawo zamówień publicznych – dialog konkurencyjny. Ogłoszenie w tej sprawie Miasto Poznań zamieściło w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 4 kwietnia 2011 r., więc okres na przygotowanie wniosków był krótki.

Wielkie zainteresowanie rynku, którego wyrazem jest 11 złożonych wniosków, świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu i profesjonalnym sposobie prowadzenia projektu. Ze względu na unikalne zaangażowanie MRR i wzorcową współpracę z Miastem Poznań i doradcami, jest to bardzo dobry przykład, jak można wspólnie osiągać trudne cele. Sekretarz Stanu w MRR, Adam Zdziebło przypomina, że jest to duży projekt o wartości inwestycji około 1 071 mln zł, nowatorski pod względem technologicznym a także złożonym modelu finansowym. Jest on prowadzony w bardzo trudnej formule łączącej model PPP z funduszami unijnymi - dotacja z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (hybrydowy model Partnerstwa Publiczno-Prywatnego).

To modelowe, pilotażowe postępowanie jest uważnie obserwowane przez Unię Europejską i europejski biznes. Wdrażana w tym projekcie formuła współpracy MRR z samorządami leży u podstaw inicjatywy Ministra Rozwoju Regionalnego, Elżbiety Bieńkowskiej, która w styczniu tego roku przekonała kluczowych partnerów rządowych i samorządowych do powołania Platformy PPP. Na drodze do zakończenia procedury wyboru partnera prywatnego dla Miasta Poznania, planowanego na pierwszy kwartał 2012 r., jest jeszcze wiele trudnych zadań, ale mamy dzisiaj kolejny powód do satysfakcji, potwierdzający przyjęty kierunek działania rządu i samorządów w zakresie PPP i wsparcia z funduszy unijnych.   

 

/04.04.2011/

Rozpoczęcie procedury wyłonienia Partnera Prywatnego do realizacji inwestycji pn: „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I”

 

Szczegółowe informacje:

 Przedmiotem Umowy PPP będzie:

 1. zaprojektowanie, wybudowanie, finansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie kompletnej Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu (ITPOK – teren Miasta Poznań) o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 240 tys. Mg na rok w technologii spalania odpadów w piecu rusztowym i wyposażonej w półsuchą instalację oczyszczania spalin, oraz
 2. zaprojektowanie, wybudowanie, finansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów do 10 tys. Mg na rok (IDOW – Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Suchym Lesie).

 

/02.03.2011/

Miasto  Poznań  zamierza pozyskać partnera prywatnego dla realizacji projektu pn. "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznań”, który będzie obejmować m.in. zaprojektowanie, budowę, współfinansowanie i eksploatację instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym w trybie dialogu konkurencyjnego. Planowany termin publikacji ogłoszenia o zamówieniu został przewidziany na kwiecień 2011 r.

Doradcą finansowym w procesie pozyskania inwestora na realizację projektu jest Ernst&Young Corporate Finance Sp. z o.o. , a doradcą prawnym kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

W przypadku pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z niżej wymienionymi osobami:

Karina Semeńczuk
Senior
Ernst&Young Corporate Finance sp.z o.o.
tel.: +48 22 557 8836, fax: +48 22 557 7001
e-mail: karina.semenczuk@pl.ey.com

Magdalena Zabłocka
Radca prawny
Senior Associate
Domański Zakrzewski Palinka sp. k
tel.:  22 557 94 60, fax: 22 557 76 00
e-mail: magdalena.zablocka@dzp.pl

 

***

 

W grudniu 2010 r. Grzegorz Tryc sporządził Model Porównawczy Sektora Publicznego (PSC) dla projektu.

W  październiku 2010 r. odbyły się warsztaty oceny ryzyka związanego z realizacją projektu w zakresie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Poznaniu. Udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, oraz firm doradczych Socotec Polska Sp. z o.o. i Aon Polska Sp. z o.o. oraz Grzegorz Tryc. 

W oparciu o wstępny rejestr ryzyka oraz przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu i oprogramowania:

 • omówiono wszystkie zdefiniowane ryzyka;
 • oceniono ryzyka pod względem skutków finansowych, czasowych oraz reputacyjnych i prawdopodobieństwa;
 • zweryfikowano wstępną alokację ryzyka.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska