Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


20-09-2013

Przebieg dialogu konkurencyjnego

Dokumenty wytworzone w trakcie prowadzenia dialogu konkurencyjnego  (listopad 2011 – maj 2012 r.)

Negocjacje z pięcioma wykonawcami zainteresowanymi udziałem, w charakterze partnera prywatnego, w realizacji projektu nr POIiŚ 2.1 – 13 „System gospodarki odpadami dla miasta Poznania”, prowadzone były na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie dialogu konkurencyjnego.

Główną formą wymiany informacji między stronami były tury negocjacyjne, podczas których w okresie od listopada 2011 r. do czerwca 2012 r. w drodze osobnych spotkań przedstawicieli m. Poznania z przedstawicielami danego wykonawcy omawiano określone zagadnienia.

W sumie odbyło się pięć tur negocjacyjnych – w listopadzie i grudniu 2011 r. oraz w styczniu, marcu i maju 2012 r. Każda z tur trwała pięć dni roboczych (jeden dzień roboczy na spotkanie z jednym wykonawcą).

W trakcie pierwszych trzech tur negocjacyjnych dyskutowano w formie plenarnej, tj. z udziałem wszystkich przedstawicieli stron, określone w agendzie zagadnienia. Od czwartej  tury, z uwagi na zwiększającą się - w miarę prowadzonego dialogu - szczegółowość zagadnień, podjęto decyzję o podziale zespołów negocjacyjnych na trzy grupy robocze (ds. zagadnień prawnych, finansowych oraz technicznych). Szczegółowe rozwiązania i propozycje były omawiane na forach grup roboczych, zaś podsumowanie i wnioski z każdego z obszarów tematycznych prezentowane były na wspólnym posiedzeniu wszystkich trzech zespołów, które kończyło dany dzień negocjacyjny.

Poza spotkaniami i dyskusjami w formie tur negocjacyjnych komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywała się w drodze wymiany korespondencji tradycyjnej i elektronicznej. Ta forma wymiany informacji była potrzebna w związku z koniecznością przygotowania stron do spotkania lub podsumowania danej tury.

W ramach niniejszej części publikacji dokumentów związanych z postępowaniem na wybór partnera prywatnego dla realizacji projektu spalarni odpadów w Poznaniu prezentujemy materiał przedstawiający agendy poszczególnych tur dialogowych.  Prezentowany materiał ma charakter poglądowy mający na celu pokazanie złożoności i różnorodności zagadnień poruszanych w toku postępowania.

Pobierz plik:
Materiał przedstawiający agendy spotkań 5 tur dialogu konkurencyjnego prowadzonych przez zamawiającego w okresie listopad 2011 r. - maj 2012 r., w postępowaniu na wybór partnera prywatnego dla realizacji projektu „System gospodarki odpadami dla miasta Poznania" Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (158 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska