Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


18-01-2013

Dokumenty wytworzone na potrzeby przeprowadzenia dialogu konkurencyjnego

Dokumenty wytworzone na potrzeby przeprowadzenia dialogu konkurencyjnego  (lipiec – październik 2011 r.)


Po opublikowaniu w dniu 4 kwietnia 2011 r. ogłoszenia o zamówieniu na wybór partnera prywatnego dla realizacji projektu „System gospodarki odpadami dla miasta Poznania”, równolegle z procesem naboru wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym, Zamawiający wraz z zespołem doradczym przystąpił do prac mających na celu przygotowanie się do planowanego dialogu z wybranymi oferentami.

Podjęto prace analityczne mające na celu zidentyfikowanie wszystkich zagadnień, które z uwagi na ich znaczenie i wpływ na transakcję ppp, powinny zostać omówione z partnerami prywatnymi. Zidentyfikowane zagadnienia odnosiły się zarówno do kwestii ściśle związanych z projektem, a także do kwestii stanowiących ramy i otoczenie jego wdrażania (planowany system gospodarki odpadami). Dla poszczególnych zagadnień określono proponowane podejście uwzględniające wyjściową pozycję Zamawiającego.
Jednocześnie podjęto prace nad określeniem szczegółowych zasad i sposobu prowadzenia dialogu z wybranymi oferentami.


Wyniki prac, w postaci ostatecznych wersji dokumentów wytworzonych w tym okresie (po obróbce redakcyjnej przez MRR) przedstawiamy poniżej.


1. Memorandum informacyjne Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (2,34 MB)

Dokument przygotowany dla oferentów, którego celem jest dostarczenie jak najpełniejszej informacji o projekcie przed rozpoczęciem dialogu. Materiał ten przekazany został do pięciu partnerów prywatnych, którzy zostali zaproszeniu do udziału w dialogu konkurencyjnym w wyniku decyzji komisji przetargowej z dn. 13 września 2011 r.

2. Zaproszenie do dialogu Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (101 KB)

Dokument jest szablonem pisma formalnego jakie zostało przygotowane na potrzeby przekazania wybranym partnerom prywatnym zaproszenia do udziału w dialogu. W piśmie Zamawiający wskazał zaplanowaną agendę prowadzenia dialogu. Agenda ta w trakcie prowadzonego dialogu ulegała modyfikacjom zgodnie z występującymi potrzebami. Należy wspomnieć, że przed niniejszym wystąpieniem Zamawiający przekazał do wybranych oferentów Memorandum informacyjne oraz część posiadanej dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu.

3. Zasady prowadzenia dialogu konkurencyjnego Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie ( KB)

Wraz z zaproszeniem do dialogu przekazano oferentom niniejszy dokument. Przygotowanie i przekazanie tego dokumentu nie było wymagane przepisami prawa, ale dążeniem Zamawiającego oraz jego zespołu doradczego do zakomunikowania oferentom kluczowych zasad na jakich będzie odbywał się prowadzony dialog. Poza kwestiami formalno – prawnymi w niniejszym dokumencie Zamawiający wyraźnie wskazał, iż dopuszczalny w dialogu jest udział przedstawicieli instytucji finansowych (banków) zainteresowanych kredytowaniem przedmiotowego projektu. Udział sektora finansującego w dialogu jest bardzo istotnym aspektem, który w znaczący sposób ułatwia porozumienie stron w kluczowym obszarze jakim jest zapewnienie środków finansowych dla realizacji danego przedsięwzięcia.

4. Zagadnienia do dialogu  Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (147 KB)

Jest to dokument obrazujący podejście Zamawiającego do wszystkich kluczowych zagadnień które zostały zidentyfikowane na tym etapie. Stanowił on podstawę do rozpoczęcia dialogu z partnerami prywatnymi. Dokument ten był aktualizowany i rozbudowywany w miarę postępu prowadzonych rozmów. W praktyce materiał ten stał się zalążkiem umowy ppp, gdyż w drodze rozwoju stał się materiałem wyjściowym dla opracowania założeń kontraktu, a następnie głównej części umowy.


5. Lista dokumentów dla oferentów Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (147 KB)

Dokument ten przedstawia listę dokumentów, które zostały przekazane wybranym partnerom prywatnym przed rozpoczęciem dialogu.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska