Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


01-03-2013

Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów przy udziale partnera prywatnego oraz ze wsparciem Inicjatywy JESSICA

Projekt pt. „Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie”  polega na przebudowie części terenów przylegających do dworca kolejowego w Sopocie, budowie nowego obiektu służącego obsłudze pasażerów oraz hotelu i galerii handlowej. Wybuduje go, wyłoniona w oparciu o przepisy  ustawy o PPP oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Bałtycka Grupa Inwestycyjna S.A. Jednym ze źródeł finansowania projektu jest pożyczka uzyskana ze środków unijnych (inicjatywa JESSICA), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007 – 2013.

I. Część ogólna
Opis projektu:
Celami projektu są: rewitalizacja zabudowy w rejonie dworca PKP w Sopocie, przebudowa gminnych dróg, wybudowanie nowych parkingów, usprawnienie organizacji ruchu drogowego, poprawa jakości terenów zieleni gminnej, usprawnienie transportu zbiorowego, rozwój turystyki, zwiększenie efektywności zarządzania gminnymi i kolejowymi obiektami i urządzeniami efektywności publicznej oraz promocja miasta Sopot i PKP. W ramach projektu powstanie dwupoziomowy plac miejski połączony z tzw. „Monciakiem”, czyli ul. Bohaterów Monte Cassino, podziemny parking dla 240 samochodów, nowy dworzec PKP przygotowany do obsługi ok. 5800 osób na dobę, a także nowy hotel oraz kompleks galerii handlowo-usługowych. Po zakończeniu inwestycji głównym punktem tego obszaru będzie tętniąca życiem promenada, z licznymi kawiarniami i miejscami odpoczynku. Inwestor planuje, że wszystkie te obiekty oddane będą do użytku z końcem 2014 r.
Powierzchnia zabudowy - około 7 230 m2.
Powierzchnia wewnętrzna - około 32 275 m2.
Podmiotem zaangażowanym w realizację projektu jest także spółka PKP S.A., która przeniesie na partnera prywatnego prawa własności do części gruntów, na których realizowany będzie projekt – w zamian za wynagrodzenie finansowe oraz uzyskanie prawa własności do nowego Dworca PKP i nieruchomości wspólnych.

Na podstawie zawartej przez Gminę Miasta Sopotu z wyłonionym partnerem prywatnym umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, głównym obowiązkiem partnera prywatnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia będzie wykonanie następujących czynności:
(a) na terenach zakupionych od Gminy – zaprojektowanie i budowa obiektów handlowych, hotelu, parkingów i terenów zielonych oraz ich wyposażenie;
(b) na terenach publicznych Gminy przeznaczonych do rewitalizacji oraz zarządzanych przez okres trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego (tj. w ramach układu komunikacyjnego) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg i dokonaniu naniesień zieleni.

Po zakończeniu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, partner prywatny zatrzyma prawo własności nabytych przez niego, na podstawie tej umowy, nieruchomości, poza prawem własności lokalu nowego dworca oraz układu komunikacyjnego, który będzie znajdował się na gruntach Gminy.
Na realizację przedsięwzięcia Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił niskooprocentowanej pożyczki, co było możliwe dzięki wsparciu Inicjatywy JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). Inicjatywa ta jest instrumentem inżynierii finansowej opracowanym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy.

BGK, działający jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich zorganizował, we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację Projektów Miejskich na terenie Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (oś priorytetowa III „Funkcje miejskie i metropolitalne", działanie 3.3 „Infrastruktura Rozwoju Miast - Wsparcie Pozadotacyjne").

Lokalizacja:
Sopot, woj. pomorskie

Sektor:
Infrastruktura kolejowa, rewitalizacja

Wartość przedsięwzięcia
Ok. 100 mln zł.

Dworzec PKP w Sopocie aspiruje do miana wizytówki miasta

Projekt nowego dworca PKP w Sopocie

II. Część szczegółowa

Etap:
23 stycznia 2012 r. prezydent Sopotu Jacek Karnowski oraz prezes Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej S.A. z Gdańska Marcin Kaniewski podpisali umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Tryb udzielenia zamówienia:
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno prywatnym.

Finansowanie ze środków UE:
7 stycznia 2013 r. podpisano umowę niskooprocentowanej pożyczki (JESSICA): BGK i Bałtycka Grupa Inwestycyjna S.A.

Okres współpracy:
Okres inwestycyjny (2 lata) i 8 lat okresu zarządzania.

Wynagrodzenie partnera prywatnego:
Wyłącznym wynagrodzeniem partnera prywatnego za realizację przedsięwzięcia będzie prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, zrealizowanego na terenach będących własnością partnera prywatnego, tj. z wyłączeniem układu komunikacyjnego oraz obiektu dworca PKP, do których prawo własności będą posiadać odpowiednio Gmina Miasta Sopotu oraz PKP S.A. Nie przewiduje się wynagrodzenia dla partnera prywatnego w formie zapłaty sumy pieniężnej od podmiotu publicznego.

Dworzec PKP w Sopocie aspiruje do miana wizytówki miasta 

Projekt nowego dworca PKP w Sopocie


Procedura przetargowa:
2008 – Gmina Miasta Sopotu i PKP S.A. zawarły porozumienie, które miało za zadanie doprowadzić do wspólnej realizacji Przedsięwzięcia. Zgodnie z zawartym porozumieniem dokonano wyboru doradcy prawnego i ekonomiczno – biznesowego, z którymi zawarto umowy.
30 kwietnia 2010 r. – Rada Miasta Sopotu podjęła uchwały w sprawie wszczęcia procedury i realizacji Przedsięwzięcia.
11 czerwca 2010 r. – ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane i usługi wraz z opisem potrzeb i wymagań podmiotu publicznego zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z terminem na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na 9 września 2010 r.
9 września 2010 r. – 10 czerwca 2011 r. – okres negocjacji z podmiotami, które złożyły prawidłowe wnioski.
10 czerwca 2011 r. – zaproszenie do składania ofert.
23 stycznia 2012 r. – prezydent Sopotu Jacek Karnowski oraz prezes Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej S.A. z siedzibą w Gdańsku Marcin Kaniewski podpisali umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

 Dworzec PKP w Sopocie aspiruje do miana wizytówki miasta 

Projekt nowego dworca PKP w Sopocie

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska