Menu


16-01-2018

Regulacje unijne

 

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji  (PDF 656 KB)
 •  

 •  

 •  

   

   

   

 • Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji z 15 listopada 2005 r. (PDF 263 KB)  Niniejszy komunikat prezentuje opcje dotyczące polityki w omawianej dziedzinie, w celu zapewnienia ppp skutecznej konkurencji, unikając niepotrzebnego ograniczania elastyczności niezbędnej do opracowania nowatorskich i często złożonych projektów. 

 • Komunikat wyjaśniający Komisji w sprawie stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji w odniesieniu do zinstytucjonalizowanych partnerstw publiczno-prywatnych (ZPPP) z dnia 5 lutego 2008 r. (PDF 191 KB)   W niniejszym komunikacie wyjaśniono, w jaki sposób należy (w opinii Komisji) stosować przepisy wspólnotowe dotyczące zamówień publicznych i koncesji w odniesieniu do tworzenia ZPPP i jego działalności.

 • Wytyczne Komisji w sprawie udanego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PDF 1,05 MB)  Wytyczne dotyczące udanego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego opublikowane przez Komisję Europejską, Dyrektoriat Generalny ds. Polityki Regionalnej, w styczniu 2003 r.

 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji (20062043 (INI)) z dnia 26 października 2006 r. (PDF 67 KB)  Rezolucja wyraża stanowisko Parlamentu Europejskiego w kwestii możliwości wyboru i zatrudniania prywatnych partnerów przy udzielaniu publicznych zamówień budowlanych lub usługowych w formie ppp jako zamówienie publiczne lub jako koncesję.

 • Główny Urząd Statystyczny przygotował tłumaczenie robocze trzech rozdziałów znowelizowanego w 2014 r. „Podręcznika deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Implementacja ESA2010”: VI. 1 Leasing, licencje i koncesje (PDF 110 KB), VI.3 Kontrakty z jednostkami spoza instytucji rządowych i samorządowych związane ze środkami trwałymi (PDF 94 KB) VI.4 Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) (PDF 168 KB)

 •