Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-11-2014

Materiały podsumowujące etap analiz przedrealizacyjnych dla pilotażowego projektu ppp w sektorze dróg samorządowych

Prezentujemy Państwu zestaw materiałów i dokumentacji wzorcowej odnoszącej się do doświadczeń z zakończonego etapu analiz przedrealizacyjnych (I etap) w sektorze dróg samorządowych pn. "Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich realizowany w formule PPP".

Za realizację projektu odpowiada Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego (promotor projektu) działający poprzez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei (DSDiK). Promotor projektu otrzymał wsparcie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Wsparcie polega na zapewnieniu doradztwa przy przygotowaniu i realizacji ww. projektu.

Doradztwo ma charakter kompleksowy (prawny, ekonomiczno-finansowy i techniczny). Usługi doradztwa świadczy konsorcjum firm PwC Polska sp. z o.o. oraz  Hogan Lovells LLP (Spółka partnerska) Oddział w Polsce. Doradztwo techniczne świadczy podwykonawca konsorcjum.

Do pilotażu promotor projektu zakwalifikował 17 dróg wojewódzkich o łącznej długości ok. 315 km. Dobór dróg PPP był podyktowany funkcjonalnością sieci, która tworzy układ trasy obwodnicowej Wrocławia, a jednocześnie zapewnia dostęp do autostrady A4, drogi ekspresowej S8, dróg krajowych DK5, DK8, DK15, DK35, DK94 z ominięciem zurbanizowanego obszaru miasta Wrocławia. W zakresie projektu znajdują się odcinki dróg wojewódzkich tworzących układ promienisty łączący trasę obwodnicową z obszarem Wrocławia.

Celem prac prowadzonych w ramach I etapu było wskazanie czy  model współpracy z partnerem prywatnym w sposób efektywny pozwoli na realizację celów promotora projektu, przynosząc potencjalnie najwyższe korzyści i minimalizując ryzyka. Celem etapu było również pozyskanie informacji co do zainteresowania projektem ze strony inwestorów branżowych oraz instytucji finansowych.

Publikowany raport zawiera syntetyczne zaprezentowanie wszystkich uwarunkowań i okoliczności jakie były przedmiotem prac oraz pokazuje proces i przebieg przygotowania projektu na obecnym początkowym etapie, jak i tok wypracowania określonych wniosków i rekomendacji dla dalszej jego realizacji. Raport prezentuje również syntetycznie przebieg oraz rezultaty rozmów z potencjalnymi inwestorami branżowymi i instytucjami finansowymi.

Dla potrzeb testowania rynku przedsiębiorstw branżowych oraz instytucji finansujących opracowano publikowany materiał informacyjny wraz z pytaniami, które szczegółowo były omawiane podczas bezpośrednich spotkań z wybranymi podmiotami przy udziale przedstawicieli promotora oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Wnioski opracowane na podstawie testów obejmowały w szczególności: rekomendowaną strukturę projektu, możliwości finansowania, mechanizm wynagradzania partnera prywatnego oraz podział zadań i ryzyk. W ramach materiałów prezentujemy również materiał, który w sposób scalony prezentuje kwestionariusze wykorzystane do badania przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych.

Ważnym elementem analiz przedrealizacyjnych było stworzenie wstępnej matrycy ryzyk z wyceną oraz zaproponowanym podziałem ryzyk między partnera publicznego i prywatnego. Przykładowy wykaz ryzyk zidentyfikowanych w projekcie dostępny jest również w ramach niniejszej publikacji.

Analiza prawna wykazała, że nie istnieją przeszkody prawne do realizacji projektu, a przy właściwym jego ustrukturyzowaniu możliwe jest osiągnięcie wymiernych korzyści dla podmiotu publicznego. Stwierdzono, że projekt może podlegać realizacji w granicach uregulowanych przepisami Ustawy o ppp, w tak zwanym modelu opłaty za dostępność. Doradca uznał, że stopień złożoności planowanego projektu predestynuje go do zastosowania trybu dialogu konkurencyjnego jako nie tylko dopuszczalnego w świetle Ustawy o ppp oraz Ustawy pzp, ale przede wszystkim optymalnego dla wyboru partnera prywatnego. W oparciu o wykonane analizy potwierdzono, że Województwo Dolnośląskie spełnia warunki podmiotowe stosowania przepisów Ustawy o ppp i może być podmiotem publicznym w planowanym projekcie, natomiast umowa o ppp byłaby zawierana przez DSDiK, działającą na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Województwa Dolnośląskiego.

Analiza techniczna wskazała na konieczność realizacji znaczących inwestycji w projekcie przy założeniu, że utrzymanie będzie następnie prowadzone w oparciu o ustalone standardy. Stan techniczny dróg PPP został poddany analizie na podstawie informacji przedstawionych przez DSDiK zawartych w:

  • książkach Dróg i protokołach przeglądów z 2013 r.;
  • ewidencji obiektów mostowych i przepustów;
  • sprawozdaniach opartych o System SOSN (GDDKiA) (koleiny);
  • wynikach badań odwiertów i ugięć;
    oraz na podstawie obserwacji własnych doradców w czasie wizji lokalnej.

W ramach analiz ekonomiczno-finansowych zespół doradców opracował modele współpracy, które zakładają przekazanie odpowiedzialności za realizację usług publicznych w minimalnym zakresie oraz takie, które angażują partnerów prywatnych w maksymalnie szerokim zakresie, przekazując nie tylko wykonanie zadań, ale także związaną z tym odpowiedzialność i ryzyka. W zakresie finansowania wzięto pod uwagę dwanaście wariantów realizacji inwestycji (w tym z i bez udziału środków UE oraz przy wykorzystaniu metody tradycyjnej i współpracy z partnerem prywatnym). Do właściwego porównania wariantów w modelu tradycyjnym użyto okresu i wysokości nakładów, jakie musiałby ponieść Promotor projektu, gdyby chciał doprowadzić drogi do stanu porównywalnego z tym, jaki jest możliwy do uzyskania przy zastosowaniu modelu ppp.

Publikowane materiały mogą stanowić źródło dobrych praktyk w zakresie czynności potrzebnych do wykonania przed podjęciem decyzji o realizacji projektu w modelu ppp, w szczególności, w odniesieniu do projektów w sektorze dróg samorządowych.

Pobierz pliki:

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska