Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


31-01-2013

Duże zainteresowanie naborem projektów w sektorze ochrony zdrowia

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakończyło 25 stycznia 2013 r. nabór projektów PPP z sektora ochrony zdrowia. Celem naboru jest wyłonienie projektu pilotażowego, który zostanie objęty kompleksowym wsparciem MRR w procesie wyboru partnera prywatnego. W efekcie powyższego wsparcia zostanie wytworzona dokumentacja wzorcowa dla innych projektów PPP w przedmiotowym sektorze. W terminie zostało złożonych 10 aplikacji.

Obecnie trwa ich ocena formalna, zgodnie z kryteriami stanowiącymi załącznik do Regulaminu Naboru. Ostateczna lista projektów, które przejdą ocenę formalną i zostaną zakwalifikowane do oceny merytorycznej, zostanie opublikowana w terminie do dnia 8 lutego 2013 r., na stronie Platformy PPP.

Wśród podmiotów, które zgłosiły projekty, dominują szpitale, ale znalazły się też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz jedna uczelnia medyczna. Przedmiotem planowanych przedsięwzięć jest budowa, przebudowa, modernizacja, wyposażenie i/lub utrzymanie obiektów służby zdrowia. Szacowane koszty inwestycyjne planowanych projektów kształtują od kilkunastu milionów do pół miliarda złotych.

Wszystkie projekty, które przejdą ocenę formalną zostaną poddane ocenie, której wyniki, w  formie raportu, przedstawią stopień przygotowania inwestycji oraz zasadność jej realizacji w modelu PPP. W raportach znajdą się rekomendacje dotyczące mocnych i słabych stron poszczególnych projektów oraz propozycje działań niezbędnych do wykonania na dalszych etapach przygotowania projektu. Po zakończeniu oceny merytorycznej przygotowany zostanie również Raport Podsumowujący, który zostanie opublikowany na stronie Platformy PPP.

Spośród projektów poddanych ww. ocenie zostanie wyłoniony projekt pilotażowy, który będzie charakteryzował się największym prawdopodobieństwem realizacji w formule PPP i potencjalnie będzie mógł się ubiegać o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Projekt ten otrzyma kompleksowe wsparcie w celu wyboru partnera prywatnego.

Na podstawie doświadczeń ze wsparcia projektu pilotażowego, zostanie wytworzona dokumentacja wzorcowa dla przedsięwzięcia realizowanego w modelu PPP w sektorze ochrony zdrowia. Dokumentacja ta zostanie udostępniona w celu wykorzystania jej przez inne podmioty publiczne zainteresowane realizacją projektów PPP w sektorze ochrony zdrowia, także z potencjalnym wykorzystaniem środków unijnych z perspektywy 2014-2020.

Pobierz plik:

Lista projektów zgłoszonych w naborze projektów PPP z sektora ochrony zdrowia, organizowanym przez MRR we współpracy z Inicjatywą JASPERS Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (36 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska