Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


26-10-2016

Zmiany korzystne dla realizacji projektów hybrydowych

Kategoria: Artykuły | Dotyczy: horyzontalny , prawny , finansowy

14 października 2016 r. weszły w życie zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Nowe Wytyczne są odpowiedzią na dotychczas istniejące wątpliwości interpretacyjne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach dofinansowania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Zgodnie z ogólną zasadą wydatki kwalifikowalne to koszty, które  zostały poniesione bezpośrednio przez beneficjenta projektu. Katalog wyjątków od tej reguły obejmuje różne obszary, w tym również projekty hybrydowe. W zaktualizowanych Wytycznych jednoznacznie wskazano, że wydatki ponoszone w związku z realizacją hybrydowego projektu ppp przez partnera prywatnego (niebędącego beneficjentem), kwalifikują się do refundacji w ramach udzielonego dofinansowania.

Ponadto, do realizacji projektu hybrydowego nie będą miały zastosowania przepisy Wytycznych dotyczące udzielania zamówień (np. w odniesieniu do wyboru podwykonawców) w sytuacji kiedy beneficjentem jest partner prywatny wybrany w trybie określonym w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym lub
w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim na celu ułatwienie realizacji projektów hybrydowych w obowiązującym okresie programowania 2014-2020.

Pobierz plik:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (PDF 617 KB)

 

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska