Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-06-2017

Ministerstwo Rozwoju wspiera nowe projekty PPP

Projekty pn. „Budowa Instytutu Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” oraz „Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji” zostały  objęte wsparciem doradczym finansowanym przez Ministerstwo Rozwoju. W dniu 9 oraz 29 maja 2017 r. zostały podpisane dwie umowy z doradcami w celu zapewnienia wsparcia prawnego, ekonomiczno-finansowego i technicznego dla przygotowania i wdrożenia projektów w modelu PPP.

Ministerstwo Rozwoju, jako resort odpowiedzialny za rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, podejmuje szereg działań na rzecz lepszego wykorzystania tej formuły. Jednym  z nich jest zapewnienie kompleksowego doradztwa dla podmiotów publicznych w przygotowaniu i realizacji projektów PPP. Inicjatywa resortu jest istotnym elementem Polityki Rządu w zakresie rozwoju PPP, która wkrótce zostanie przyjęta przez Radę Ministrów. Wdrożenie Polityki… powinno prowadzić do  zwiększenia ilości, skali i efektywności inwestycji w formule PPP.

Przedsięwzięcie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego polega na zaprojektowaniu, wybudowaniu i utrzymaniu nowego budynku dla Instytutu Psychiatrii. Projekt znajduje się na zaawansowanym etapie przygotowania - inwestor wykonał już analizy przedrealizacyjne. Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych wynosi ponad 130 mln zł.

Celem projektu Tarnowa jest zaprojektowanie i budowa niskoenergetycznego zespołu nowoczesnych budynków, w tym: centrum usług wspólnych, centrum praktyk projektowania, modelowania i implementacji, tarnowskiego parku doświadczeń oraz interaktywnego zaplecza dydaktycznego dla uczniów, studentów i nauczycieli. Koszt inwestycji szacuje się na ponad  120 mln zł.

Wsparcie MR obejmuje szeroki zakres działań doradczych, w tym przede wszystkim wsparcie promotora projektu w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór partnera prywatnego aż do etapu zamknięcia finansowego. Może objąć również sporządzenie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Poza ww. projektami Ministerstwo wspiera obecnie projekty dot. modernizacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu oraz przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich w województwie Dolnośląskim.

W najbliższym czasie Ministerstwo Rozwoju planuje objąć podobnym wsparciem kolejne planowane przedsięwzięcia PPP.

 

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska