Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


03-09-2018

Zapraszamy podmioty publiczne do składania projektów ppp w nowym naborze

Zapraszamy podmioty publiczne przygotowujące projekty PPP do skorzystania z oferty wsparcia doradczego. Projekty PPP pozytywnie zweryfikowane w naborze mogą uzyskać kompleksowe wsparcie (prawne, ekonomiczno-finansowe i techniczne) w całym procesie wyboru partnera prywatnego i zamknięcia finansowego, świadczone przez zespół wyspecjalizowanych ekspertów.


Celem naboru jest wyłonienie projektów, które będą charakteryzowały się wysokim prawdopodobieństwem realizacji w formule PPP.
Oferta MIiR obejmuje kompleksowe wsparcie m.in. w przygotowaniu analiz przedrealizacyjnych (w tym przygotowanie modelu finansowego przedsięwzięcia i analizę opłacalności wykorzystania formuły PPP), w przygotowaniu postępowania na wybór partnera prywatnego, negocjacjach z potencjalnymi partnerami prywatnymi, opracowaniu projektu umowy o PPP, SIWZ i innych materiałów.
Do naboru mogą być zgłaszane projekty należące do wszystkich sektorów, których szacowana wartość nakładów inwestycyjnych wynosi co najmniej 20 mln zł brutto.
MIiR poszukuje projektów przemyślanych i promotorów zdecydowanych na ich realizację. Dlatego zgłaszany projekt powinien być poparty w szczególności:
• stosowną decyzją/uchwałą właściwego organu podmiotu zgłaszającego projekt (promotora projektu) lub organu nadzorującego,
• pisemnie udokumentowanymi konsultacjami rynkowymi.
Szczegółowe warunki i zasady dotyczące udziału w naborze oraz sposobu wyłaniania projektów do wsparcia zostały określone w Regulaminie naboru oraz jego załącznikach.
 
Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Plac Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem na kopercie DPA Nabór projektów PPP
lub
przesłać na adres e-mail: ppp.nabor@miir.gov.pl.

Udzielenie wsparcia wymaga zaakceptowania przez promotora zasad współpracy określonych we wzorze Porozumienia o współpracy w sprawie wsparcia doradczego (zał. nr 3 do Regulaminu naboru)

W razie pytań prosimy o kontakt: Krzysztof Chmieliński
tel.: 22 273 79 47, e-mail: ppp.nabor@miir.gov.pl


Pobierz pliki:

 

 

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska