Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-12-2017

Zapraszamy do udziału w szkoleniach profilowanych w ramach projektu Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce!

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP zaprasza do udziału w szkoleniach profilowanych, realizowanych w ramach projektu „Rozwój PPP w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

Kolejna seria szkoleń skierowana jest do pracowników administracji rządowej, szczególnie do pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Krajowej Administracji Skarbowej, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Izby Odwoławczej, Prokuratorii Generalnej RP oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Szkolenia ukierunkowane będą na przedstawienie podstawowych informacji z zakresu wprowadzenia do tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym przede wszystkim aspektów prawnych wynikających z polskiego i unijnego prawodawstwa. Szczególny nacisk zostanie położony na procedury wyboru partnera prywatnego w tym w szczególności kwestię dialogu konkurencyjnego w ramach PZP, zasady przygotowania inwestycji w tej formule, obowiązki podmiotów w zakresie rozliczania i sprawozdawczości, przejrzystość postępowania. Ważnym aspektem szkoleń będzie omówienie typowej umowy PPP, wzajemnych obowiązków stron umowy PPP i roli instytucji finansujących. Podczas szkolenia zostaną także omówione kwestie dotyczące kontroli projektów PPP, w tym raport NIK z 2013 r. 

Szkolenia będą jednodniowe i nieodpłatne. Uczestnicy pokrywać będą jedynie koszt dojazdu na miejsce szkolenia. Pozostałe koszty (trenerzy, wynajem sali szkoleniowej, materiały, wyżywienie i ewentualny nocleg) finansowane będą ze środków projektu. Ukończenie szkolenia potwierdzone zostanie zaświadczeniem.

Najbliższe trzy szkolenia odbędą się:

17 stycznia 2018 r. w Poznaniu – szkolenie skierowane do pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Krajowej Administracji Skarbowej, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Izby Odwoławczej oraz Prokuratorii Generalnej RP.

7 lutego 2018 r. w Warszawie – szkolenie skierowane do pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

21 lutego 2018 r. w Warszawie - szkolenie skierowane do pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Krajowej Administracji Skarbowej, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Izby Odwoławczej oraz Prokuratorii Generalnej RP.


Osoby zainteresowane udziałem będą mogły dokonać zgłoszenia na szkolenie w formularzu rejestracyjnym, wybierając  jeden z podanych terminów. 

Formularz rejestracyjny dla ABW, AW, KAS, RIO, UZP, KIO, PGRP

Formularz rejestracyjny dla CBA

UWAGA: Zapisy na szkolenia zostały zakończone z powodu wyczerpania limitu miejsc.


W zależności od stopnia zainteresowania powyższym szkoleniem, zastrzegamy sobie możliwość ograniczenia liczby osób z jednej instytucji. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniach, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji w sprawie szkoleń udzielają:
p. Marta Rudzka, tel. 22 273 87 18 oraz p. Katarzyna Vitkovska, tel. 22 273 84 85,
natomiast korespondencję mailową prosimy kierować na adres: rozwojppp@mr.gov.pl 

Pobierz plik:

Agenda szkolenia (PDF 400 KB)

 

 

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska