Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


30-11-2016

Nowa ustawa o koncesjach opublikowana

Kategoria: Regulacje , Działania Platformy | Dotyczy: prawny

29 listopada 2016 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw RP ustawę z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji. Ustawa zastępuje ustawę z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Ustawa wdraża do prawa krajowego postanowienia dyrektywy 2014/23/UE dotyczące m.in.: 

 • przeniesienia na koncesjonariusza ryzyka ekonomicznego związanego z eksploatacją obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług,
 • umożliwienia zamawiającym sektorowym zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi,
 • szacowania wartości umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi,
 • katalogu wyłączeń od stosowania przepisów ustawy (z tym, że poszerzono zakres stosowania ustawy o sektor gospodarki wodno-kanalizacyjnej i sektor transportu publicznego),
 • zasad udzielania zamówień w trybie tzw. in-house,
 • możliwych zmian umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, w tym m.in. od dawna postulowane prawo interwencji (step-in-right).

Do najważniejszych zagadnień nie wynikających z obowiązku wdrożenia przepisów unijnych, ale związanych z ujednoliceniem regulacji z ustawą Prawo zamówień publicznych, należy zaliczyć:

 • wprowadzenie progu stosowania ustawy do umów koncesji o wartości powyżej 30 tys. euro,
 • zastąpienie obecnego trybu administracyjno-prawnego (skargi do sądu administracyjnego), trybem stosowanym w Prawie zamówień publicznych, w którym odwołania można wnosić do Krajowej Izby Odwoławczej z możliwością zaskarżenia rozstrzygnięcia KIO do sądu powszechnego,
 • przyznanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych kompetencji organu właściwego w sprawach umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, określenie jego zadań oraz zakresu współpracy z ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego przy ich realizacji,
 • trzy nowe tryby wyboru koncesjonariuszy, które są modyfikacją, przetargu ograniczonego, nieograniczonego oraz negocjacji. Dotychczas wybór koncesjonariusza mógł nastąpić jedynie w drodze negocjacjii,
 • zniesienie obowiązku wyboru podwykonawców przez koncesjonariusza w trybie konkurencyjnym. Takiego obowiązku nie przewidziano też przy zwykłych zamówieniach publicznych,
 • określenie wymagań w zakresie zatrudnienia pracowników przez koncesjonariusza lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Przepisy ustawy wchodzą w życie 14 grudnia 2016 r., przy czym regulacje dotyczące zamówień in-house zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2017 r.

Nowe regulacje prawne powinny przyczynić się do wzrostu liczby zawieranych umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

Pobierz plik:

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (PDF 370 KB)

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska