Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


14-06-2011

Pierwsze posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Kategoria: Działania Platformy | Dotyczy: Horyzontalne

13 czerwca 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, utworzonej 26 stycznia 2011 roku. Posiedzenie było okazją do spotkania sygnatariuszy Platformy oraz przedstawicieli jej 28 członków-założycieli. Jej misją jest wzmocnienie potencjału instytucji publicznych do dostarczania wysokiej jakości infrastruktury i efektywnych kosztowo usług publicznych, jak również zwiększenie skuteczności i efektywności samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych dzięki partnerstwu publiczno-publicznemu.

Celem posiedzenia była identyfikacja obszarów problemowych dla prac grup roboczych w poszczególnych sektorach, a także uzgodnienie trybu działania Platformy oraz regulaminu Zespołu Sterującego. Na posiedzeniu wybrano również przewodniczącego tego gremium, a także omówiono i uzgodniono strategiczne kierunki działania Platformy, jak również jej plan pracy.

Pierwsze posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

W toku spotkania, na Przewodniczącego Zespołu Sterującego Platformy PPP jednogłośnie został wybrany Krzysztof Siwek, Dyrektor Departamentu Przygotowania Projektów Indywidualnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Przyjęty został również Regulamin Zespołu, który ma się zbierać nie rzadziej niż raz na pół roku, aby uzgadniać zakres działań, warunki finansowania, realizacji oraz form wsparcia projektów PPP. Zadaniem Zespołu jest także inicjowanie długoterminowej współpracy z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w tematykę partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przewodniczący Zespołu omówił na wstępie spotkania cele, kierunki oraz plan pracy Platformy do końca 2011 r.  W swoim wystąpieniu podkreślił, że Platforma powinna pozytywnie wpływać na jakość świadczonych przez sektor prywatny usług doradczych, czemu służyć będzie upowszechnianie stosowanych pozacenowych kryteriów oceny ofert – jedno z zadań horyzontalnych w planie pracy. Zaproponował także rozważenie przyznawania przez Zespół Sterujący honorowego tytułu: „doradca – partner Platformy PPP”.

Pierwsze posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Prezentacja wprowadzająca do dyskusji zawierała wstępną listę sektorowych grup roboczych, które przewiduje się powołać w przyszłosci. Wśród nich znalazły się: ochrona środowiska (gospodarka odpadami komunalnymi i wodno-kanalizacyjnymi), parkingi i oświetlenie uliczne, szpitale, szkoły, transport miejski, linie kolejowe i dworce, budynki socjalne i komunalne, drogi i mosty oraz budynki kubaturowe. Wiele uwagi w wystąpieniu poświęcono projektom hybrydowym, polegającym na łączeniu PPP z Funduszami Europejskimi, m.in. spalarni w Poznaniu oraz Termom Gostynińskim. Na zakończenie wstępnego wystąpienia przewodniczący omówił kluczowe dla powodzenia projektów PPP kwestie finansowe – długu publicznego i zamówień publicznych, dla których również powinny zostać powołane grupy robocze o znaczeniu horyzontalnym.

Stan prawny PPP w Polsce, w kontekście nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, przedstawił Michał Czarnecki z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dyskusja wykazała, że grupa do spraw prawnych powinna jeszcze głębiej przeanalizować poszczególne propozycje zmian w ustawach o PPP, ustawie o koncesji oraz PZP, mające realny wpływ na realizację przedsięwzięć PPP. Akces do tej grupy zadeklarowali również: przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego - Jan Dziekański oraz przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury - Jarosław Waszkiewicz.

Pierwsze posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Doświadczenia Unii Europejskiej w zakresie wsparcia instytucjonalnego PPP przedstawił Goetz von Thadden, przedstawiciel Europejskiego Centrum PPP (European PPP Expertise Centre — EPEC), będącego wspólną inicjatywą Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej. Podkreślił on, że w tej organizacji pracuje obecnie dwóch Polaków, w tym jeden przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zwrócił również szczególną uwagę na poznański projekt spalarni odpadów realizowany w hybrydowym modelu PPP, który jest bacznie obserwowany w Komisji Europejskiej. Podkreślił ponadto bardzo dobrą współpracę z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, wskazując, że Platforma PPP jest bardzo pozytywnie postrzegana jako modelowe rozwiązanie instytucjonalne współpracy podmiotów publicznych.

Bożena Przewoźna, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania przedstawiła prezentację projektu „System gospodarki odpadami dla miasta Poznania”, w ramach którego do połowy 2015 roku ma powstać nowoczesna spalarnia w formule PPP z Funduszami Europejskimi. W toku dyskusji zabrał głos Andrzej Kierzek, Zastępca Prezydenta Koszalina, który przedstawił obecny stan realizacji spalarni w tym mieście. 

Pierwsze posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Elżbieta Urbanek, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Wrocławia omówiła projekty PPP realizowane i planowane we Wrocławiu, w tym skutecznie zakończoną procedurę w zakresie parkingów, przygotowywane 2 projekty połączeń drogowych z dwoma przeprawami mostowymi i kilkoma skrzyżowaniami wielopoziomowymi, a także prace przygotowawcze do budowy szkoły i 5 basenów przyszkolnych.

Michał Patalong, reprezentant Prezydenta Miasta Katowice omówił z kolei inwestycje PPP w Katowicach: park wodny, parkingi oraz zarządzanie Centrum Kongresowym. Antoni Juraszek, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Żywcu, przedstawił projekt budowy nowego szpitala w formule PPP.

Kolejne spotkanie Zespołu Sterującego Platformy PPP zaplanowano na przełomie listopada/grudnia 2011 r.    

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska