Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


08-08-2017

Nowe obowiązki podmiotów publicznych przy zawieraniu umów

Kategoria: Aktualności , Działania Platformy | Dotyczy: prawny

Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty reprezentujące Skarb Państwa są zobowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej RP m.in. o projektach umów o wartości przekraczającej kwotę 100 000 000 zł. Opiniowaniu podlega też zawieranie umów na doradztwo prawne o zakładanych kosztach powyżej 500 000 zł netto, w stosunku rocznym. Nowe przepisy mogą mieć zastosowanie do umów PPP i umów na doradztwo prawne w transakcjach PPP.

Zamawiający zaliczający się do grupy podmiotów reprezentujących Skarb Państwa, udzielający zamówień na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwotę 100 000 000 zł, są zobowiązani  przedłożyć Prokuratorii Generalnej RP wniosek o wydanie opinii prawnej w przedmiocie wzoru umowy, istotnych postanowień umowy, ogólnych warunków umowy lub projektu umowy nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej RP nie później niż na 4 dni, przed planowanym udostępnieniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo zawarciem umowy, w przypadku gdy sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie jest wymagane.

Ponadto, zamawiający zaliczający się do grupy podmiotów reprezentujących Skarb Państwa, o której mowa wyżej, od 1 lipca br. są zobowiązani uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej RP w przedmiocie projektu:

  1. umowy o doradztwo prawne, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza kwotę 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;
  2. zmiany umowy o doradztwo prawne podwyższającej wynagrodzenie do kwoty przekraczającej kwotę, o której mowa w pkt 1;
  3. umowy o doradztwo prawne, w której maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest określona.

Wniosek o wydanie takiej opinii prawnej powinien być przedłożony Prokuratorii Generalnej RP nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej RP nie później niż na 4 dni, przed planowanym zawarciem umowy.

Podstawa prawna art. 18 ust.1 i 2  oraz art. 20 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r.)

Dodatkowe informacje i wzór wniosku o opinię dostępne są na stronach Prokuratorii Generalnej

 

 

 

 


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska