Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-03-2014

Nowa dyrektywa UE w sprawie koncesji

Kategoria: Regulacje , Aktualności | Dotyczy: horyzontalny , prawny

28 marca 2014 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dyrektywa w sprawie udzielania koncesji (2014/23/UE z 26 lutego 2014 r.). Opublikowanie dyrektywy ma duże znaczenie dla projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce (w tym projektów hybrydowych), gdyż obecnie około 2/3 z nich realizowanych jest w trybie koncesyjnym. 

Jest to pierwsza dyrektywa dedykowana umowom koncesyjnym, która pomoże rozróżnić stosowanie zasad właściwych dla koncesji, od bardziej szczegółowych, odpowiednich dla zamówień publicznych. Wprowadzenie odrębnych uregulowań dla koncesji usprawiedliwione jest ich specyficznymi cechami - są one długoterminowymi, złożonymi kontraktami o wysokiej wartości, które wymagają odpowiedniej elastyczności w zakresie procedury udzielania koncesji, aby zapewnić jak najlepszy wybór koncesjonariusza. 

Zasadnicze elementy dyrektywy:

  • jaśniejsza i bardziej precyzyjna definicja koncesji (oparta na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej);
  • objęcie dyrektywą zarówno sektora usług komunalnych jak i pozostałych sektorów (wyłączenie z zakresu dyrektywy jedynie sektora wodnego);
  • obowiązek publikowania ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla koncesji o wartości równej lub wyższej 5 816 000 euro;
  • stosowne rozwiązania dotyczące zmian kontraktów koncesyjnych w czasie ich trwania, szczególnie jeśli są one usprawiedliwione nieprzewidzianymi okolicznościami;
  • wprowadzenie zasad dotyczących kryteriów udziału w postępowaniu i wyboru koncesjonariusza (m.in.  publikacja z odpowiednim wyprzedzeniem, zapewnienie obiektywności oraz niedyskryminacji);
  • brak standardowych, obligatoryjnych procedur udzielania koncesji.  W zamian ustanowione zostały gwarancje mające na celu zapewnienie transparentności i równego traktowania (w szczególności w przypadku negocjacji). 

 28 marca 2014 r. opublikowano również dwie nowe dyrektywy dotyczące zamówień publicznych:

  • 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE,
  • 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE.

Dyrektywy wejdą w życie w 20 dni po ich opublikowaniu i od tego momentu Państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na ich implementację do swoich porządków prawnych.

Minister Infrastruktury i Rozwoju jest właściwy w zakresie obowiązującej ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.  

Pobierz pliki:

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska