Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


22-08-2017

Aktualizacja Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”

Kategoria: Regulacje | Dotyczy: prawny

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął zmieniony Krajowy Standard Rachunkowości nr 10 pt. „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi” (Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. poz. 142.). Aktualizacja podyktowana była koniecznością dostosowania treści KSR do nowej ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 14 grudnia 2016 roku.

Celem Standardu jest określenie zgodnych z ustawą o rachunkowości zasad wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnień w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi. Standard może być także stosowany do aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów wynikających z innych umów, których przedmiotem jest wspólna, wieloletnia współpraca strony publicznej i strony prywatnej, polegająca na:

  • budowie nowego lub ulepszeniu istniejącego środka trwałego, w celu jego wykorzystania do świadczenia usług na rzecz osób wskazanych przez stronę publiczną,
  • przeniesieniu prawa do użytkowania istniejącego środka trwałego należącego do strony publicznej na stronę prywatną, w celu świadczenia za jego pomocą usług na rzecz osób wskazanych przez stronę publiczną.

Wprowadzone do Standardu zmiany mają charakter zarówno merytoryczny, jak również formalno-techniczny. Na szczególną uwagę zasługuje zmiana, zgodnie z którą na etapie eksploatacji inwestycji rozliczenie wynagrodzenia w zakresie dotyczącym wykonania usługi budowlanej będzie następowało na podstawie dowodu księgowego, bez ograniczenia formy rozliczenia wyłącznie do faktury VAT, jak miało to miejsce dotychczas.

Standard wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów i znajdzie zastosowanie pierwszy raz do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r.

Pobierz plik:

Krajowy Standard Rachunkowości nr 10 pt. „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi"

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska