Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-06-2012

Informacja na temat stanu negocjacji nad zapisami dotyczącymi projektów PPP w ramach polityki spójności po 2013 roku

Kategoria: Artykuły | Dotyczy: horyzontalny

13 czerwca 2012 r. Komitet Stałych Przedstawicieli przy Radzie UE (COREPER), w ramach częściowego podejścia ogólnego (ang. partial general approach), przyjął zapisy dotyczące PPP w formie odrębnego rozdziału w przyszłym Rozporządzeniu Ogólnym, co oznacza zakończenie dyskusji nad tym materiałem na szczeblu roboczym. 26 czerwca 2012 r. zapisy te zostaną poddane głosowaniu na posiedzeniu Rady UE ds. Ogólnych. Przyjęcie zapisów dot. PPP w tym bloku przez Radę UE stanowić będzie duży sukces Polski.

 

Zaprezentowany w październiku 2011 r. przez KE pakiet legislacyjny dotyczący polityki spójności 2014-2020 nie odnosił się do zagadnienia projektów PPP Strona otwiera się w nowym oknie Doświadczenia z obecnej perspektywy pokazały jednak, że w celu uniknięcia wielu problemów na etapie wyboru partnera i przygotowania transakcji PPP konieczne jest zapewnienie jasnych przepisów dla ppp na poziomie unijnym w przyszłym okresie programowania.

Polska od początku aktywnie promowała zastosowanie szczególnego podejścia do PPP w ramach regulacji dotyczącej polityki spójności. Już w grudniu 2011 r. starania w tym zakresie doprowadziły do przygotowania, we współpracy z innymi krajami uczestniczącymi pod egidą EBI w Europejskim Centrum Wiedzy PPP (EPEC), propozycji konkretnych zapisów do projektu rozporządzenia ogólnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006).

Dodatkowo, w ramach toczących się negocjacji nad pakietem legislacyjnym dla polityki spójności 2014-2020 postulowano zmiany, które miały uwzględnić specyfikę projektów PPP. W odniesieniu do projektów dużych przyjęto stosowne zapisy, dzięki którym przepisy rozporządzenia zostały w określonym (wąskim) zakresie dostosowane do inwestycji realizowanych w tym trybie.

W kwietniu 2012 r. Polska przygotowała własną propozycję szczególnych przepisów i przekazała do roboczej dyskusji na poziomie grupy roboczej ds. środków strukturalnych, w ramach której Państwa Członkowskie oraz Komisja Europejska negocjują szczegóły zapisów legislacyjnych. Wstępna wymiana poglądów miała miejsce w dniu 3 maja 2012 r. W efekcie przedstawionego zainteresowania ze strony Państw Członkowskich, prezydencja duńska przygotowała projekt kompromisu, który stał się podstawą dalszych prac. Kluczowe elementy ww. projektu odnoszą się do:

  • uznania szczególnej specyfiki ppp poprzez zapewnienie prymatu przepisów dla tego trybu nad przepisami o charakterze ogólnym,
  • wprowadzeniu do rozporządzenia ogólnego definicji PPP,
  • zapewnienia, iż beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub podmiot prywatny,
  • zapewnienia możliwości zmiany beneficjenta w trakcie realizacji projektu, bez uszczerbku w zakresie przepisów dotyczących trwałości,
  • uznania kwalifikowalności wydatków w przypadku wpłaty refundacji UE na rachunek powierniczy jeśli kontrakt PPP przewiduje ponoszenie przez podmiot publiczny opłat za dostępność rozłożonych w fazie operacyjnej projektu, tj. po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków.

Dyskusja nad tym materiałem na szczeblu roboczym zakończyła się 7 czerwca 2012 r., zaś  13 czerwca 2012 r. zapisy dot. PPP w formie odrębnego rozdziału w przyszłym Rozporządzeniu Ogólnym zostały przyjęte na posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli przy Radzie UE (COREPER) w ramach częściowego podejścia ogólnego (ang. partial general approach). 26 czerwca 2012 r. zostaną poddane głosowaniu na posiedzeniu Rady UE ds. Ogólnych. Przyjęcie zapisów dot. ppp w tym bloku przez Radę UE stanowić będzie duży sukces Polski.

Pomimo, iż wszystko wskazuje na to, że Państwa Członkowskie wspólną decyzją zaakceptują wypracowany ww. kompromis, należy jednak pamiętać, że jedną z podstawowych zasad negocjacji unijnych jest, że nic nie jest ustalone dopóki wszystko nie jest ustalone. W praktyce oznacza to, że dopiero w momencie przyjęcia całego pakietu legislacyjnego, tj. najprawdopodobniej  w 2013 r. nowe przepisy dot. ppp zaczną obowiązywać.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska