Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Aktualności

W Aktualnościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - konferencje, spotkania, publikacje, projekty, również w podziale na sektory (wyszukiwarka).

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

17-10-2018

Obowiązki sprawozdawcze dotyczące projektów PPP wynikające z nowelizacji ustawy o PPP

19 września 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, na mocy której Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) pełni funkcję centralnej jednostki PPP w Polsce. Znowelizowana ustawa nakłada na podmioty publiczne obowiązek przekazywania informacji nt. realizowanych oraz planowanych projektów PPP do MIiR. 

więcej
06-07-2018

Sejm przyjął nowelizację ustawy o PPP

Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw został 5 lipca 2018 r. przyjęty przez Sejm i przekazany do prac senackich.

więcej
22-08-2017
symbol paragrafu

Aktualizacja Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął zmieniony Krajowy Standard Rachunkowości nr 10 pt. „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi” (Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. poz. 142.). Aktualizacja podyktowana była koniecznością dostosowania treści KSR do nowej ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 14 grudnia 2016 roku.

więcej
Kategoria: Regulacje
Sektor: prawny
30-11-2016

Nowa ustawa o koncesjach opublikowana

29 listopada 2016 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw RP ustawę z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji. Ustawa zastępuje ustawę z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

więcej
Kategoria: Regulacje, Działania Platformy
Sektor: prawny
06-10-2016

Narzędzie wspierające przygotowanie projektów ppp

Narzędzie stworzono w celu ułatwienia podmiotom publicznym przygotowania realizacji projektów PPP. Narzędzie zostało opracowane przez Europejskie Centrum Wiedzy PPP (EPEC). Polska wersja tego narzędzia została opracowana we współpracy pomiędzy EPEC, JASPERS oraz Departamentem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Rozwoju.

więcej
25-05-2016
paragraf

Bardziej elastyczne i przejrzyste koncesje na roboty budowlane i usługi

Rząd przyjął projekt nowej ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przepisy wprowadzają przejrzyste zasady zawierania umów koncesyjnych, które są zgodne z prawem unijnym.

więcej
Kategoria: Regulacje, Działania Platformy
Sektor: prawny
02-11-2015
paragraf

Wynagrodzenie dla partnera prywatnego w ramach umowy ppp wydatkiem majątkowym

27 października 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, której celem jest stworzenie ram prawnych dla efektywnego prowadzenia procesów rewitalizacji. Ustawą wprowadzono jednocześnie zmianę w przepisach ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w zakresie kwalifikowania płatności dokonywanych przez samorządy na rzecz partnera prywatnego.

więcej
Kategoria: Regulacje
Sektor: prawny
15-09-2014
symbol paragrafu

Legalna definicja projektu hybrydowego

13 września 2014 r. weszła w życie przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). Ustawa wprowadza legalną definicję projektu hybrydowego, tj. projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i współfinansowanego z funduszy UE. 

więcej
Kategoria: Regulacje, Aktualności
Sektor: prawny
28-03-2014
Nowa dyrektywa UE w sprawie koncesji

Nowa dyrektywa UE w sprawie koncesji

28 marca 2014 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dyrektywa w sprawie udzielania koncesji (2014/23/UE z 26 lutego 2014 r.). Opublikowanie dyrektywy ma duże znaczenie dla projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce (w tym projektów hybrydowych), gdyż obecnie około 2/3 z nich realizowanych jest w trybie koncesyjnym.

więcej
Kategoria: Regulacje, Aktualności
Sektor: horyzontalny, prawny
31-10-2012

Posiedzenie połączonych grup roboczych Platformy PPP - podsumowanie i wnioski

19 i 20 września 2012 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie odbyły się dwa spotkania połączonych grup roboczych  Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - ds. prawnych i finansowych. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z ekspertami Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W spotkaniach uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele instytucji publicznych oraz eksperci sektora prywatnego.

więcej
01-10-2012
Udział przedstwicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w spotkaniach Grup Roboczych EPEC

Udział przedstwicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w spotkaniach Grup Roboczych EPEC

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych)  wzięli udział w spotkaniach trzech Grup Roboczych European PPP Expertise Centre (EPEC), które odbyły się w Brukseli w dniach 25-26 września 2012 r.: Grupa Robocza ds. łączenia funduszy UE i PPP - „Combining EU Funds and PPPs – Phase II”; Grupa Robocza  ds. rozwiązań finansowych dla projektów PPP - „Emerging Solutions for Financing PPPs”; Grupa Robocza  ds. zagadnień instytucjonalnych - “PPP units and related institutional frameworks”.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska