Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


31-07-2018

Nowe zasady naboru projektów partnerstwa publiczno-prywatnego do wsparcia przez MIiR

Kategoria: Artykuły , Aktualności | Dotyczy: horyzontalny

Od 1 września 2018 r. zaczną obowiązywać nowe zasady naboru projektów PPP do wsparcia przez doradców zewnętrznych finansowanych z budżetu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Celem wprowadzenia nowych zasad jest zwiększenie efektywności wsparcia. Nowe zasady przewidują konieczność przeprowadzenia konsultacji rynkowych przed zgłoszeniem projektu do Ministerstwa oraz częściową odpłatność kosztów usług doradczych finansowanych przez MIiR.

Od 1 września promotorzy zgłaszanych do naboru projektów powinni dysponować wynikami konsultacji rynkowych. Raport z konsultacji powinien być załączony do formularza zgłoszeniowego projektu. Brak weryfikacji wstępnych założeń projektowych w konsultacjach rynkowych był dotąd najczęściej powtarzającym się powodem uniemożliwiającym MIiR pozytywną ocenę zgłaszanych projektów. Postawienie tego nowego wymogu pomoże promotorom w lepszym przygotowaniu projektu przed zgłoszeniem go do MIiR. Zgodnie z dotychczasową praktyką przedstawiciele MIiR będą służyć pomocą, doradztwem oraz przykładową dokumentacją do wykorzystania w celu przeprowadzenia konsultacji rynkowych dla planowanego projektu PPP.

Zgodnie z nowym podejściem do udzielania wsparcia bezpośredniego, promotorzy projektów będą również uczestniczyć finansowo w kosztach doradztwa. MIiR sfinansuje je w 90%, 10% natomiast pokryje promotor. Powyższa zasada nie obowiązuje promotorów, którzy pokrywają koszty usług doradczych środkami budżetu państwa.

Tak jak do tej pory, do naboru mogą być zgłaszane projekty z dowolnych sektorów, których wartość nakładów inwestycyjnych wynosi co najmniej 20 mln zł brutto.
Zasady naboru zostały szczegółowo opisane w nowym regulaminie (do pobrania poniżej). Wraz z regulaminem aktualizacji uległ  formularz zgłoszeniowy oraz inne załączniki do regulaminu. Jak wskazano wyżej dokumenty te będą obowiązywać od 1 września 2018 r.

Wszystkie projekty składane w naborze projektów PPP do MIiR w terminie do 31 sierpnia 2018 r. obowiązują obecne zasady naboru projektów PPP. Odpowiednia dokumentacja znajduje się na stronie.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska