Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-10-2011

W Zgierzu omówiono najnowsze osiągnięcia i rozwiązania techniczne z dziedziny informatyzacji administracji

Podczas konferencji zorganizowanej 20-21 października 2011 r. w Zgierzu, zatytułowanej "Innowacyjne sieci szerokopasmowe - od koncepcji do realizacji", uczestnicy mieli okazję zapoznać się m. in. z prezentacjami dwóch przedsięwzięć teleinformatycznych województwa łódzkiego pn.:

 • "Innowacyjna Sieć Światłowodowa Urzędu Miasta Zgierza",
 • "Postępy prac nad Łódzką Regionalną Siecią Teleinformatyczną".

Jak podkreślali organizatorzy, powodem, dla którego miasto było właściwym miejscem tego spotkania był fakt, że posiada już ono taką sieć, która jest wybudowana i żyje własnym życiem. Wszystkie jednostki podległe pod Urząd z niej korzystają. Natomiast firma Technitel Polska, która była współorganizatorem tej konferencji, wykonała inwestycję na terenie Zgierza - wybudowała w większości tę sieć, szczególnie w zakresie okablowania światłowodowego. 

Dwudniowe spotkania wypełniły wystąpienia, pokazy i referaty dotyczące nowych technologii internetowych.

Miasto realizowało swoją inwestycję "Innowacyjna Sieć Światłowodowa Urzędu Miasta Zgierza" w sumie czterema etapami, na co złożyło się położenie okablowania światłowodowego (I etap) a następnie zakup urządzeń aktywnych i serwerów (II etap). Etap III dotyczył rozbudowy przedsięwzięć realizowanych w pierwszych dwóch fazach, natomiast etap IV - zabezpieczenia tak powstałej sieci i monitoringu. W sumie siecią zostało objętych 29 jednostek budżetowych na terenie powiatu. Sieć jest w całości publiczna – są w niej wydzielone stanowiska (szkoły, biblioteki) do korzystania z Internetu. Projekt dofinansowany był ze środków pomocowych Unii Europejskiej (w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz Progamu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013).

"Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna" jest natomiast na etapie realizacji I części pilotażowej. Opracowany został wniosek o dofinansowanie i cała dokumentacja. Projekt opiera się na realizacji pilotażu na wybranych obszarach województwa (w 5-ciu gminach, tj. Parzęczyce, Zgierz, Dalików, Łęczyca i Wartkowice), który obecnie jest w końcowej fazie wdrażania - wybrany operator infrastruktury podpisuje umowy z dostawcami/dystrybutorami. Następnie zostanie uruchomiony docelowy projekt, w ramach którego zostanie przeprowadzone ponad 700 km sieci szkieletowej i dystrybucyjnej opartej na technologii światłowodowej (lokalizacja węzłów szkieletowych w szpitalach wojewódzkich) w 71 powiatach. Projekt dofinansowany jest ze środków pomocowych UE (RPO Województwa Łódzkiego).

Ponadto przedstawiciele firm telekomunikacyjnych zaprezentowali podczas spotkania najnowsze osiągnięcia z dziedziny IT, czyli technologii informacyjnej, opracowane z myślą o jednostkach administracji:

 • innowacyjne sieci szerokopasmowe – rozwiązania bezprzewodowe oparte na technologii Wimax;
 • innowacyjne sieci szerokopasmowe – rozwiązania oparte na technologii satelitarnej;
 • nowoczesne rozwiązania dla sieci światłowodowych, w tym technologia STAR;
 • zastosowanie osprzętu pasywnego w rozwiązaniach sieci komputerowej i Internetu szerokopasmowego.

W ramach organizowanej konferencji omówone zostały m. in. następujące zagadnienia:

 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne w realizacji projektów budowy sieci szerokopasmowych;
 • Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z działania 8.3 – Programu Innowacyjna Gospodarka – realizacja w praktyce;
 • Megaustawa w praktyce – działalność w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego;
 • Możliwości Inwestycyjne dla firm branży IT w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Na temat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego prelekcję wygłosił Bartosz Korbus, dyrektor z Instytutu PPP. 

Na ogólnokrajowy rynek w formule PPP, składają się dwa projekty dotyczące sieci szerokopasmowych:

 • "Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A." – projekt jest zaawansowany pod względem przygotowania do realizacji. Została powołana spółka celowa, są wybrani udziałowcy, przygotowano dokumentację projektową, podpisana jest umowa o dofinansowanie. Następnym krokiem jest złożenie dokumentacji notyfikacyjnej w Komisji Europejskiej oraz wybór inżyniera kontraktu i operatora infrastruktury. Nastąpi to najprawdopodobniej w oparciu o "Ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi z 9 stycznia 2009 r.", podobnie jak będzie to miało miejsce w pięciu województwach "Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej".

 • "Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o." - to koncepcja projektu, która zakłada jego realizację przez powołaną do tego celu spółkę celową z udziałem kapitału publicznego i prywatnego.  Projekt przewiduje budowę na terenach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym infrastruktury uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów zasoby i tworzącej regionalną sieć szkieletową.

  MSS składać się będzie z lokalnych sieci szkieletowych umożliwiających łączenie krajowej sieci szkieletowej z sieciami dostępowymi. Budżet projektu wynosi 50 mln euro. Będzie to sieć otwarta dla wszystkich przedsiębiorców dostarczających usługi szerokopasmowe mieszkańcom, firmom i instytucjom Małopolski. Dzięki inwestycji województwa operatorzy spowodują, że w 2012 roku prawie każda rodzina w Małopolsce oraz wszystkie firmy i instytucje będą miały zagwarantowany szerokopasmowy dostęp do Internetu.
   
   

Konferencja dostarczyła wielu cennych informacji w kwestii Internetu satelitarnego, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz partnerstw publiczno-prywatnych w tym obszarze. Uczestnicząca w obradach Iwona Małgorzata Wieczorek, prezydent Zgierza, objęła przedsięwzięcie patronatem miasta.

 

Prezentacje:

Budowa sieci szerokopasmowej w Zgierzu, UM Zgierz (3,29 MB)  
Innowacyjne technologie budowy sieci szerokopasmowych, Technitel (2,06 MB)  
Wspieranie rozwoju sieci szerokopasmowych, UKE (1,09 MB)  
Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna, Urząd Marszałkowski Łódź (1,96 MB)  
Nowoczesne rozwiązania do sieci światłowodowych, TE (7,19 MB)  
Nowoczesne rozwiązania osprzętu pasywnego do sieci światłowodowych, BKT (5,82 MB)  
Innowacyjne sieci szerokopasmowe rozwiązania bezprzewodowe, Alvarion (2,21 MB)  

Dostęp do szerokopasmowego internetu z wykorzystaniem środków z działania 8.3 POIG, SBT (750 KB)  
Megaustawa w praktyce, Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji (921 KB)  
Możliwości inwestycyjne dla branży IT w ŁSSE, Łódzka Spescjalna Strefa Ekonomiczna (3,30 MB)  
Satelitarna sieć szerokopasmowa, Technitel (1,48 MB)  
PPP a realizacja projektów budowy sieci szerokopasmowych, Instytut PPP (1,00 MB)  

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska