Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-11-2015

Wynagrodzenie dla partnera prywatnego w ramach umowy ppp wydatkiem majątkowym

Kategoria: Regulacje | Dotyczy: prawny

27 października 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, której celem jest stworzenie ram prawnych dla efektywnego prowadzenia procesów rewitalizacji. Ustawą wprowadzono jednocześnie zmianę w przepisach ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w zakresie kwalifikowania płatności dokonywanych przez samorządy na rzecz partnera prywatnego.

Dzięki nowej ustawie samorządy otrzymają podstawę prawną do podjęcia działań służących rewitalizacji obszarów zdegradowanych, obejmujących kompleksowy proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów.

Z punktu widzenia rynku ppp, kluczowe znaczenie ma wprowadzona przepisem art. 46 ustawy o rewitalizacji, zmiana ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (nowy ustęp 2a do art. 7), która umożliwia wyodrębnienie w umowie o ppp, w ramach wynagrodzenia partnera prywatnego, wysokości płatności ponoszonych przez podmiot publiczny na finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych w ramach realizacji przedsięwzięcia, spełniających przesłanki wydatków majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.” Nowe zapisy rozwieją istniejące dotychczas w tej materii wątpliwości interpretacyjne.

Zmiana wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku ustaw.


Rządowy projekt ustawy o rewitalizacji

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska